do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/08_05_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

08.05.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.05.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 29/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w zakładzie górniczym Kopalnia Granitu „Kostrza - Wanda” w dniu 8.05.2008 r. około godziny 1300, któremu uległ operator urządzeń krusząco – sortujących, lat 54, zatrudniony w górnictwie  8 miesięcy

Wypadek zaistniał na stacji napędowej przenośnika taśmowego P – 4 wchodzącego w skład zakładu produkcji kruszyw. Zakład górniczy Kopalnia Granitu „Kostrza - Wanda” prowadzi eksploatację złoża granitu o powierzchni około 11 ha w wyrobisku stokowym, systemem ścianowym, pierwszym piętrem eksploatacyjnym o rzędnej poziomu + 250 m. n. p. m. z urabianiem przy pomocy robót strzałowych metodą długich i krótkich otworów. W skład zakładu górniczego wchodziło wyrobisko górnicze i stacjonarny zakład przeróbczy – zakład produkcji kruszyw łamanych. Zakład przeróbczy pracował na potrzeby dwóch kopalń: Kopalni Granitu „Wekom II” i Kopalni Granitu „Kostrza - Wanda” i służył do przerobu odpadów granitowych na kruszywa łamane.

W dniu 8 maja 2008 r. na zmianie I, trwającej od godziny 700 do godziny 1500, w zakładzie przeróbczym zatrudnionych było czterech pracowników pracujących pod nadzorem dozorcy do spraw mechanicznych. Na podziale pracy dozorca do spraw mechanicznych podzielił pracowników na dwa dwuosobowe zespoły. Pierwszy miał dokończyć remont stacji napędowej przenośnika P – 10, wchodzącego w skład węzła wtórnego kruszenia, a drugi miał za zadanie konserwację przenośników taśmowych. W związku z przedłużającym się remontem przenośnika P – 10 dozorca zdecydował się na uruchomienie ciągu zakładu przeróbczego obejmującego kruszenie wstępne. W tym celu polecił przygotować do ruchu sporadycznie uruchamiany przenośnik P – 4. Po zdemontowaniu zsuwni przesypowej na przesypie przenośnika P – 4 dozorca wspólnie z operatorem ciągu krusząco – sortującego przystąpił do regulacji biegu taśmy. Dozorca regulował bieg taśmy, a operator urządzeń krusząco – sortujących włączał i wyłączał napęd taśmy ze sterowni. Po zakończeniu regulacji i wykonaniu prób pracy przenośnika pod obciążeniem (z kamieniem) dozorca udał się w kierunku wyrobiska uzgodnić rozpoczęcie transportu nadawy do zakładu przeróbczego. Operator urządzeń krusząco – sortujących poszedł do sterowni, włączył kruszarkę oraz ciąg odstawy z przenośnikiem P – 4. Po chwili zatrzymał kruszarkę, opróżnił przenośnik P - 4 z urobku po czym nie zatrzymując jego ruchu wszedł na pomost kontrolny i udał się w kierunku napędu przenośnika, prawdopodobnie w celu dokonania dalszych czynności związanych z regulacją biegu taśmy.

Około godziny 1300 operator ładowarki, który znajdował się w rejonie stacji zwrotnej przenośnika P – 4, usłyszał krzyk operatora urządzeń krusząco – sortujących dochodzący z okolic napędu przenośnika P – 4. Wszedł na konstrukcję przenośnika P – 4 i zobaczył poszkodowanego w pozycji wskazującej, że został pochwycony przez napęd przenośnika. Niezwłocznie za pomocą linki awaryjnego wyłączania zatrzymał ruch przenośnika i pobiegł pomostem kontrolnym zobaczyć co się stało. Widząc, że poszkodowany ma rękę uwięzioną między taśmą a bębnem napędowym, podjął próbę uwolnienia go. Odciągnięcie poszkodowanego spowodowało jego uwolnienie, ale amputowana wskutek zdarzenia ręka wysunęła się z rękawa i upadła na stożek nasypanego urobku. Operator ładowarki wezwał na pomoc pracowników dokonujących naprawy przenośnika P – 10, a sam pobiegł w kierunku wyrobiska zawiadomić dozorcę.
Dozorca telefonicznie powiadomił o wypadku kierownika ruchu zakładu górniczego, który wezwał pogotowie ratunkowe. Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy przez przybyłych pracowników dozorca zabrał go swoim samochodem i pojechał naprzeciw karetce. Na drodze dojazdowej do zakładu górniczego przekazał poszkodowanego lekarzowi pogotowia ratunkowego. Pogotowie przewiozło go do szpitala w Świdnicy, skąd helikopterem został przewieziony do Specjalistycznego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, gdzie okazało się, że przyszycie amputowanej ręki jest niemożliwe.

Przyczyną wypadku ciężkiego było wykonywanie czynności obsługowych przy przenośniku taśmowym będącym w ruchu, w wyniku czego nastąpiło pochwycenie prawej ręki poszkodowanego i wciągnięcie jej pomiędzy taśmę przenośnika a bęben napędowy, co spowodowało urazową amputację przedramienia prawego na wysokości stawu łokciowego.

W wyniku zaistniałego wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

 1. wstrzymać ruch zakładu górniczego do czasu:
  a) sporządzenia dokumentacji wykonawczej konstrukcji nośnej przenośników P-1 do P-10;
  b) usunięcia nagromadzonych przepadów granitowych z podpór konstrukcji przenośników taśmowych oraz z pomostów kontrolnych obsługi tych przenośników;
  c) odtworzenia podpory pośredniej przenośnika taśmowego P - 4 produkcji kruszywa 0/510 mm;
  d) dokonania napraw muru oporowego przy granulatorze – kruszarce DKT;
  e) wyposażenia przenośników: P-7 i P-8 w miejscach wyznaczonych przejść i przejazdów w zabezpieczenia chroniące przed spadającym urobkiem;
  f) zainstalowania poręczy barierki w rejonie napędu przenośnika P - 4;
  g) uzupełnienia warstwy gruntu pod podporami pośrednimi ciągów przenośników P - 4 i P - 9;
  h) uzupełnienia brakującego odcinka pasa dolnego konstrukcji przenośnika P - 8;
  i) stabilnego zamocowania osłon przenośników taśmowych P - 1 i P - 4;
  j) zamontowania osłon stacji zwrotnej przenośników taśmowych P - 3 i P - 5;
  k) zamontowania wentylatora i osłon wentylatora silnika napędu P - 4;
  l) zamontowania osłony sprzęgła napędu P 4 zgodnej z dokumentacją techniczno – ruchową;
  m) zainstalowania krawężników pomostów przenośników: P - 1, P - 2, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7;
  n) zapewnienia stabilnego wejścia na pomost kontrolny przesiewacza nr 1;
  o) usunięcia urobku spod stacji zwrotnej przenośnika P - 5;
  p) zapewnienia stałego dojścia na pomost przenośnika P - 4;
  r) oczyszczenia z urobku i nagromadzonych materiałów pomostów kontrolnych kruszarki 4017, kruszarki DKT, przesiewacza nr 1, przesiewacza nr 2 oraz przenośników taśmowych: P - 3, P - 5, P – 6;
 2. z przyczynami i okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zakładu górniczego oraz podmiotów wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.