do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/10_03_2009
Drukuj grafikę : tak / nie

10.03.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.03.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 17/2009/EW

o wypadku uraz kręgosłupa, zaistniałym w dniu 10.03.2009 r., około godz. 1150 w Zakładach Górniczo — Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, w Kopalni „Olkusz - Pomorzany”, któremu uległ młodszy górnik lat 36, pracujący w górnictwie 2 lata i 6 miesięcy.

Wypadek zaistniał w chodniku badawczym 1108 o nachyleniu ok. 2o, w oddziale wydobywczym O/I w bloku hektarowym 1115 na poziomie 207 m n.p.m. Złoże rud Zn-Pb w tym rejonie, to złoże niezagrożone tąpaniami, niemetanowe, niezagrożone wyrzutami gazów i skał, zaliczone do III stopnia zagrożenia wodnego. Chodnik 1108 przewietrzany opływowym prądem powietrza o wysokości 5 m i szerokości ok. 5 m wykonany był w obudowie kotwowej. Zastosowano kotwy stalowe o długości 1,6m wklejane na całej długości, w siatce kotwienia 1,0 m x 1,0 m. Strop i ociosy zabezpieczone były siatką typu MM. Ze względu na pogorszone warunki geologiczno – górnicze Kierownik Działu Robót Górniczych nakazał wykonanie obudowy podporowej na długości 7 m, celem wzmocnienia obudowy kotwowej. Obudowę podporową wykonano na długości 6 m z zastosowaniem obudowy typu ŁPP-9 (drugi stopień podwyższenia), stabilizując ją przez przykotwienie pierwszych odrzwi oraz zastosowanie rozpór wieloelementowych. Opinkę stanowiły okładziny żelbetowe budowane ażurowo. Przestrzeń pomiędzy obudową ŁPP-9 a obudową kotwową wypełniano kasztami z okładzin żelbetowych i drewna.

W dniu 10.03.2009 r. na zmianie A trwającej od godz. 600 do godziny 1330, sztygar zmianowy oddziału wydobywczego O/I na podziale załogi wyznaczył czteroosobowy zespół, składający się z górnika przodowego, górnika, młodszego górnika oraz górnika operatora samojezdnego wozu strzelniczego typu SWS-4B, do zabudowy obudowy podporowej w chodniku badawczym 1108. Wyznaczeni pracownicy wykonywali prace związane z wykładką ociosu po stronie zachodniej. Około godziny 1100 sztygar oddziałowy nakazał dokonać poprawy wykonanej opinki z okładzin żelbetowych ociosu wschodniego. Poprawę opinki wykonywało dwóch pracowników: górnik i młodszy górnik. Prace wykonywane były z platformy wozu SWS-4B znajdującej się na wysokości około 2,2 m od spągu chodnika, górna bariera platformy znajdowała się na wysokości ok. 3,3 m od spągu chodnika. Stan techniczny wozu nie odpowiadał wymaganiom DTR z uwagi na zamontowanie na platformie po jej prawej stronie dodatkowej konstrukcji z prętów w taki sposób że powstała półka na całej długości prawego obarierowania na wysokości około 0,5 m nad podłogą platformy, na której znajdowały się luzem 23 kotwy o długości 1,8 m oraz łomu do obrywki o długości 2,5 m. W trakcie wykonywania opinki obudowy, około godziny 1150, młodszy górnik spadł z platformy roboczej wozu SWS-4B na spąg chodnika w rejonie ociosu zachodniego. Operator wycofał wóz i opuścił platformę, na której znajdował się przodowy. Dwaj górnicy z operatorem SWS udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Po wytransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię, został on przewieziony do szpitala powiatowego w Olkuszu. Według sporządzonej opinii lekarskiej, poszkodowany doznał urazu kręgosłupa lędźwiowego – złamanie kompresyjne kręgów LII i LIII oraz złamania przedramienia prawego i złamania głowy kości promieniowej lewej.

Przyczyną wypadku był upadek z platformy roboczej samojezdnego wozu strzelniczego typu SWS-4B na spąg chodnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie wydał decyzję nakazującą wstrzymać eksploatację Samojezdnego Wozu Strzelniczego typu SWS 4B nr kopalniany 10, do czasu doprowadzenia stanu technicznego platformy roboczej do wymagań zawartych w dokumentacji techniczno ruchowej pojazdu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.