do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/13_04_2016
Drukuj grafikę : tak / nie

13 04 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                         

 Katowice, dnia 21 kwietnia 2016 r.

  INFORMACJA Nr  4/2016 śm./EW

O wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 13.04.2016 r. około godziny 842, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią, pracownik firmy KOPEX Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Bytomiu, lat 37, pracujący w górnictwie 8 lat.

 Wypadek zaistniał pomiędzy przecinkami P-63 i P-62 w chodniku C-345, w zakładzie górniczym O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w rejonie robót górniczych wykonywanych przez firmę KOPEX, na poziomie 1000 m, w odległości ok. 2000 m od szybu SG-1. Do wypadku doszło podczas usuwania wycieku oleju hydraulicznego przy siłowniku podnoszenia wysięgnika łyżki ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP 900B, produkcji KGHM ZANAM w Polkowicach, o numerze fabrycznym 005/2015 i numerze zakładowym 23.

W dniu 13.04.2016 r. na zmiennie I, w czasie wybierania ładowarką urobku w przodkach chodników C-344 i C-343,  operator stwierdził wyciek oleju hydraulicznego przy siłowniku podnoszenia wysięgnika łyżki ładowarki.

W celu usunięcia wycieku pojechał ładowarką (z łyżką częściowo wypełnioną urobkiem)  w kierunku komórki oddziału górniczego KOPEX PBSz, zlokalizowanej w przecince P-62 chodnika C-345. W chodniku C-345, pomiędzy przecinkami P-63 i P-62,  zatrzymał ładowarkę, podniósł wysięgnik łyżki,  następnie opuścił kabinę ładowarki i udał się do komórki górniczej po mechanika. Powrócił do ładowarki wraz z mechanikiem, który wszedł na konstrukcję platformy roboczej ładowarki, pomiędzy siłowniki podnoszenia wysięgnika, celem usunięcia wycieku oleju hydraulicznego. W trakcie usuwania wycieku, prawdopodobnie w wyniku odkręcenia węża przy prawym siłowniku wysięgnika, nastąpił gwałtowny spadek ciśnienia, w wyniku czego wysięgnik łyżki ładowarki gwałtownie opadł dociskając dolne kończyny mechanika do konstrukcji platformy. Znajdujący się w pobliżu pracownicy z firmy KOPEX wraz ze sztygarem zmianowym górniczym, za pomocą maszyny do obrywki mechanicznej typu SWBn, unieśli łyżkę ładowarki wraz z wysięgnikiem i uwolnili mechanika. W tym czasie, sztygar górniczy telefonicznie powiadomił o wypadku dyspozytora górniczego kopalni, polecając wezwanie ratowników górniczych. Na polecenie sztygara zmianowego, w celu umożliwienia wytransportowania poszkodowanego, operator przemieścił ładowarkę z chodnika C-345 tj. z miejsca wypadku, do przecinki P-63 i tam ją pozostawił. Po udzieleniu pomocy przedlekarskiej poszkodowany został, odwieziony pojazdem pod szyb SG-1. Po wyjeździe na powierzchnię, poszkodowany został odwieziony karetką pogotowia do Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Głogowie.  

Akcji ratowniczej nie prowadzono. Wezwany przez dyspozytora górniczego kopalni zastęp ratowniczy z JRGH wraz z lekarzem przejął poszkodowanego na nadszybiu szybu SG-1.

Według opinii wydanej w dniu 13.04.2016 r. przez Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Głogowskiego Szpitala Powiatowego w Głogowie, poszkodowany doznał: „Urazu zmiażdżeniowego obu kończyn dolnych. Amputacja kończyny dolnej lewej na wysokości ½ uda”.
W dniu 15.04.2016 r. o godz. 1320 zakład górniczy zawiadomił (w oparciu o informację ustną ze szpitala) o zgonie poszkodowanego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość ok. 3,8 m, szerokość ok. 5,5 m, nachylenie spągu wynosiło 6°. Spąg był zabłocony i mokry. Miejsce wypadku przewietrzane było obiegowym prądem powietrza.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu o wypadku ciężkim został powiadomiony w dniu 13.04.2016 r. ok godz. 909, natomiast o zgonie w dniu 15.04.2016 r. o godz. 1320.

 Według ustaleń, przyczyną wypadku było samoczynne opadnięcie wysięgnika łyżki ładowarki, w wyniku utraty ciśnienia roboczego w obwodzie siłownika.

 Do wypadku przyczyniło się:

  • niezabezpieczenie podniesionego układu roboczego tj. wysięgnika łyżki ładowarki przed jego samoczynnym opadnięciem,
  • samowolne wejście mechanika na konstrukcję mostu napędowego, od strony łyżki ładowarki, pomiędzy siłowniki podnoszenia wysięgnika, przy podniesionym wysięgniku i wykonywanie pracy.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice:” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP 900B, produkcji KGHM ZANAM w Polkowicach, o numerze fabrycznym 005/2015 i numerze zakładowym 23, do czasu:

  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę, oceny wpływu stanu technicznego ładowarki na zaistniały wypadek, a w szczególności przyczyny wycieku oleju hydraulicznego przy siłowniku podnoszenia wysięgnika łyżki ładowarki oraz samoczynnego opadnięcia wysięgnika ładowarki, jakości stosowanych przyłączy, złączy i węży ciśnieniowych stosowanych przy siłownikach ładowarki, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami,
  • usunięcia skutków awarii w wyżej wymienionej ładowarce, po przeprowadzeniu oceny przez właściwą jednostkę, oraz doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu,

oraz nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP 900B, o numerze fabrycznym 005/2015 i numerze zakładowym 23, z przecinki P-63 chodnika C-345 do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę.

Ponadto, zobowiązał Przedsiębiorcę, w drodze decyzji, do:

  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę, oceny stanu technicznego ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP 900B, o numerze fabrycznym 005/2015 i numerze zakładowym 23, jego wpływu na zaistniały wypadek, a w szczególności przyczyny wycieku oleju hydraulicznego przy siłowniku podnoszenia wysięgnika łyżki ładowarki oraz jego samoczynnego opadnięcia, jakości stosowanych rozdzielaczy, przyłączy, złączy i węży ciśnieniowych stosowanych przy siłownikach ładowarki, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami.
  • przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po  zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.