do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/13_11_2013
Drukuj grafikę : tak / nie

13.11.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy


Katowice, dnia 18.11.2013 r.


I N F O R M A C J A Nr 53/2013/EW


o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 13.11.2013 r. o godzinie 1240, w KW S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie, w chodniku badawczym W-5 w pokładzie 505wg, poziom 350 m, któremu uległ ślusarz, lat 39, pracujący w górnictwie 8 lat.

 


Wypadek zaistniał w chodniku badawczym W-5, na trasie kolejki podwieszonej linowej typu KSP-16, na łuku wyrobiska, przy wysięgniku przenośnika taśmowego typu PTG 50/1000.


Wysokość wyrobiska wynosiła 4,2 m, a szerokość 6,35 m. Chodnik W-5 przewietrzany był wentylacją lutniową. Nachylenie trasy kolejki było zmienne i wynosiło od -13o do +15o.


Napęd typu EKO-D30/HK2 ze stacją napinającą proporcjonalną zabudowany był w przekopie Z-28. Kolejka przeznaczona była do transportu materiałów, potrzebnych między innymi do drążenia chodnika badawczego W-5. Długość trasy kolejki wynosiła 2180 m. Wzdłuż trasy kolejki zabudowane były urządzenia odstawy urobku.

W dniu 13.11.2013 r., sztygar zmianowy oddziału GRP-5 skierował łącznie 15 pracowników do prac związanych z drążeniem chodnika badawczego W-5 i obsługą urządzeń transportowych, w tym 3 pracowników (przodowego - operatora kolejki i dwóch pomocników) do transportu materiałów kolejką KSP-16. Sztygar oddziałowy oddziału MMUD-3 skierował ślusarza do prac związanych z utrzymaniem ruchu i bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń.


Około godziny 1240, w trakcie transportu materiałów kolejką, w rejonie łuku chodnika badawczego W-5 (zakrętu na trasie kolejki), złamany został jeden zespół krążków prowadzenia liny biernej, co spowodowało wypadnięcie z niego liny i z kolejnych dwóch zespołów krążków. Przemieszczająca się gwałtownie lina uderzyła i docisnęła do wysięgnika przenośnika taśmowego, przebywającego na trasie transportu ślusarza. Znajdujący się po drugiej stronie przenośnika taśmowego pracownik, zatrzymał ruch kolejki.


Nieprzytomnemu poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielili pracownicy oddziału GRP-5, a następnie przystąpili do jego transportu na noszach. W rejonie podszybia akcję ratowania poszkodowanego przejął lekarz.


Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym wypadku w dniu 13.11.2013 r. o godzinie 1308.


Przyczyną wypadku ciężkiego było, przebywanie ślusarza na trasie kolejki podwieszonej, podczas prowadzonego transportu. W wyniku złamania się zespołu krążków, nastąpiło gwałtowne przemieszczenie się liny kolejki, która uderzyła ślusarza i dociśnięta go do wysięgnika przenośnika taśmowego.


W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzjami z dnia 13 i 14.11.2013 r., nakazał:


 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KW S.A. Oddział KWK „Marcel”, w części dotyczącej eksploatacji kolejki podwieszonej typu KSP-16 zabudowanej przecince transportowej 2, pochylni badawczej C-1, chodniku badawczym W-5a, przecince technologicznej II oraz chodniku badawczym W-5 w pokładzie 505wg.
  Wznowienie eksploatacji ww. kolejki podwieszonej, uwarunkował:
  • usunięciem nieprawidłowości dotyczących zespołów krążków i zaplotu liny,
  • przeprowadzeniem jej ponownego odbioru przez komisję powołaną przez KRZG.
 2. Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach:
  • sprawdzić prawidłowość rozwiązań technicznych, zastosowanych w kolejce podwieszonej typu KSP-16, zabudowanej w przecince transportowej 2, pochylni badawczej C-1, chodniku badawczym W-5a, przecince technologicznej II oraz chodniku badawczym W-5 w pokładzie 505wg, w zakresie zespołu krążków, w aspekcie wyjaśnienia przyczyn jego złamania oraz wypadnięcia z niego i z dwóch kolejnych zespołów krążków liny, w rejonie zakrętu trasy kolejki, na odcinku załamania chodnika badawczego W-5, podczas prowadzenia transportu. W tym sprawdzić czy w złamanym zespole krążków, mogło dojść do zakleszczenia się liny lub zaplotu.
  • w celu porównawczym sprawdzić prawidłowość rozwiązań technicznych w zakresie zastosowanych materiałów, w odniesieniu do fabrycznie nowego, nieeksploatowanego zespołu krążków tego samego typu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.