do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/14_01_2009
Drukuj grafikę : tak / nie

14.01.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-1/gem-26 /2009

Katowice, dnia 19.01.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 1/2009 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 14.01.2009 r. o godzinie 009 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” Ruch I w Rydułtowach, w chodniku łączącym W1-E2 w pokładzie 713/1-2, poziom 1000 m, któremu uległ pracownik oddziału GTT-I, lat 20, niewykwalifikowany, zatrudniony na stanowisku obsługi przenośnika taśmowego, pracujący w górnictwie 6 miesięcy.

Wypadek zaistniał w chodniku łączącym W1-E2 w pokładzie 713/1-2, poziom 1000 m, obok stacji zwrotnej przenośnika taśmowego T-15 i wysięgnika przenośnika taśmowego T-16, w przejściu do stanowiska obsługi przenośnika T-16. Chodnik łączący został zaliczony do: III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia tąpaniami. Chodnik łączący W1-E2 w miejscu wypadku wykonany był w obudowie ŁP 8/V29, o rozstawie odrzwi co 0,8m. Odrzwia obudowy łączone były strzemionami SD-29. Opinkę na ociosach i w stropie stanowiła siatka zgrzewana typu zaczepowego. Obudowa stabilizowana była 9 rozporami typu G. Nachylenie spągu wynosiło 5o, szerokość wyrobiska 4,6 m a wysokość 3,7 m.

W chodniku łączącym zabudowane były 3 przenośniki taśmowe górniczej odstawy zbiorczej, dwa typu PT-1200 NOWOMAG (T-15, T-16) i jeden typu Gwarek 1200 (T-17). Wzdłuż trasy tych przenośników, od strony ociosu wschodniego, urządzone było przejście dla załogi. Stanowisko obsługi przenośnika T-16 zlokalizowane było we wnęce, po przeciwnej stronie przejścia dla załogi, obok trasy przenośnika T-15, w odległości około 2 m od przesypu z przenośnika T-16. Dojście do tego stanowiska urządzone było wzdłuż ociosu zachodniego od przejścia pod wysięgnikiem przenośnika T-16. Od strony dojścia do stanowiska obsługi, wzdłuż trasy przenośnika T-15, rozciągnięta była linka awaryjnego wyłączania tego przenośnika, natomiast brak było w tym miejscu linki umożliwiającej wyłączenie przenośnika T-16. Stanowisko obsługi i przesyp oświetlone były lampami typu G-100M i OMG-200.

Na spągu, na całej szerokości przejścia do stanowiska obsługi przenośnika T-16, na długości 7 m znajdował się urobek do wysokości 0,75 m. Urobek był także nagromadzony pod wysięgnikiem przenośnika T-16 do wysokości osłon zabudowanych pod nim. W urobku, obok stacji zwrotnej przenośnika T-15, znajdowała łopata (oparta o ocios) i gracka. Stan taki był po rozgarnięciu urobku w celu uwolnienia poszkodowanego. Z tej strony zdemontowana była osłona boczna przed tą stacją zwrotną.

W dniu 13.01.2009 r. na zmianie D, rozpoczynającej się o godzinie 2300, sztygar zmianowy oddziału GTT-I skierował do prac w chodniku łączącym W1-E2 w pokładzie 713/1-2 4 pracowników: trzech pracowników do obsługi przenośników taśmowych oraz jednego pracownika - cieślę ruchowego - do kontroli i utrzymania ruchu tych przenośników. Około godziny 009 nastąpiło zatrzymanie ruchu przenośnika taśmowego nr T-16. Dyspozytor, nie mogąc nawiązać łączności z pracownikiem obsługi tego przenośnika, polecił pracownikom obsługującym pozostałe przenośniki w tym chodniku oraz cieśli ruchowemu sprawdzić przyczynę zatrzymania przenośnika. Przybyli na miejsce pracownicy stwierdzili, że na długości wysięgnika, po stronie przeciwnej do przejścia dla załogi, znajduje się pryzma urobku o wysokości około 2,5 m, sięgająca górnej krawędzi wysięgnika. W rejonie stanowiska obsługi nie było obsługującego ten przenośnik. Pracownicy przystąpili do rozgarniania pryzmy urobku. W trakcie rozgarniania tej pryzmy, obok stacji zwrotnej przenośnika taśmowego T-15 i wysięgnika przenośnika taśmowego T-16, zaleziono pracownika skierowanego do obsługi przenośnika T-16, który w pozycji stojącej całkowicie był zasypany urobkiem. Poszkodowanego, który nie dawał oznak życia, uwolnili współpracownicy razem z przybyłym na miejsce zastępem ratowniczym, po czym przystąpiono do jego reanimacji. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon pracownika o godzinie 250. W opinii lekarskiej zapisał: „Nagłe zatrzymanie krążenia, przyczyna pierwotna zgonu - nieznana. Otarcie naskórka części jarzmowej - prawej. Otarcie naskórka na brodzie.”.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było zasypanie pracownika urobkiem. Do zaistnienia wypadku przyczyniło się prawdopodobnie powstanie zatoru na wysięgniku, co spowodowało nagłe przedostanie się dużej ilości urobku do przejścia po stronie zachodniej, gdzie przebywał poszkodowany.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 14.01.2009 r. wydał decyzję, w której nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:
  a) ruchu przenośnika taśmowego odstawy zbiorczej typu PT - 1200 NOWOMAG, nr T-16, zabudowanego w chodniku łączącym W1-E2 w pokładzie 713/1-2, do czasu:
  • wyczyszczenia napędu i wysięgnika,
  • zabudowy linki awaryjnego wyłączania wzdłuż tego przenośnika, po przeciwnej stronie przejścia dla załogi, od przejścia pod jego wysięgnikiem w kierunku stanowiska obsługi,
  • połączenia linki z dźwignią nadajnika awaryjnego wyłączania zabudowanego przy stacji zwrotnej,
  • zabudowy 4 osłon wzdłuż stacji napinania tego przenośnika,
  • zapewnienia wymaganych odstępów od górnej taśmy, 
  b) ruchu przenośnika taśmowego odstawy zbiorczej typu PT - 1200 NOWOMAG, nr T-15, zabudowanego w chodniku łączącym W1-E2 w pokładzie 713/1-2, do czasu:
  • wyczyszczenia trasy w rejonie stacji zwrotnej tego przenośnika,
  • uzupełnienia osłony bocznej przed stacją zwrotną od strony przejścia do stanowiska obsługi przenośnika nr T-16, po stronie przeciwnej przejścia dla załogi.
  Ponadto wznowienie ruchu tych przenośników warunkuje się pozytywnym wynikiem ich odbioru przez komisję powołaną przez KRZG.
 2. Ponownie zapoznać pracowników upoważnionych do obsługi przenośników taśmowych z zasadami bezpieczeństwa przy ich obsłudze.
 3. Zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami przedmiotowego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.