do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/17_09_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

17.09.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-18/gem-23/2008

Katowice, dnia 19.09.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 18/2008 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 17.09.2008r. o godzinie 320 w zakładzie górniczym KW S.A. Oddział KWK „Bobrek-Centrum” Ruch Bobrek w Bytomiu, w rejonie urządzeń załadowczo-odmiarowych do skipów górniczego wyciągu szybowego szybu „Bolesław”, któremu uległ pracownik oddziału szybowego.

Wypadek zaistniał w rejonie urządzeń załadowczo-odmiarowych urobku do skipów górniczego wyciągu szybowego szybu „Bolesław” poniżej poziomu 726 m. Szyb „Bolesław” jest szybem jednoprzedziałowym, wydobywczym z jazdą ludzi. W szybie „Bolesław” zainstalowany jest górniczy wyciąg szybowy z maszyną wyciągową typu 2L-6000/2x2000. W wyciągu szybowym zabudowane są dwie skipoklatki o ładowności 22 Mg. Ciągnienia urobku prowadzone jest pomiędzy pomostem załadowczym zabudowanym poniżej poz. 726 m a pomostem wyładowczym zabudowanym na nadszybiu.
Na poz. 726 m zabudowany jest ciąg technologiczny urządzeń załadowczych urobku:

  • przenośnik taśmowy B-1600,
  • elektroniczny dozownik taśmowy WTE,
  • taśma stalowo-członowa pod zbiornikiem,
  • klapa przerzutowa,
  • naczynia odmiarowe (kołyski) północne i południowe,
  • zbiorniki końcowe północny i południowy,
  • klapy zbiorników północnego i południowego.

Sterowanie urządzeń załadowczych skipu odbywa się z pulpitu sterowniczego na stanowisku sygnalisty poz. 726 m lub ze skrzynek sterowniczych sterowania lokalnego umieszczonych przy poszczególnych urządzeniach. Wypadek zaistniał na pomoście w rejonie układu dźwigniowego napędu klapy zasypowej zbiornika końcowego skipu południowego.

W dniu 16 września 2008 r. na zmianie C rozpoczynającej się o godz. 2130 sztygar zmianowy oddziału Msz-1 na podziale pracy wyznaczył dwuosobowy zespół pracowników do usuwania zalegającego urobku na pomostach w rejonie urządzeń załadowczo-odmiarowych poniżej poziomu 726 m. Czyszczenie rozpoczęto w czasie przerwy w wydobyciu ok. godz. 215 a następnie kontynuowano po rozpoczęciu wydobycia od godz. 250. W trakcie czyszczenia pomostu w rejonie napędu klapy zasypowej zbiornika południowego ok. godz. 320 przodowy zespołu został dociśnięty do konstrukcji zbiornika odmiarowego układem dźwigniowym napędu klapy.

Pomimo prowadzonej przez pracowników kopalni akcji reanimacyjnej przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził o godz. 346 zgon poszkodowanego.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było przebywanie poszkodowanego w strefie zagrożonej w czasie pracy urządzeń załadowczo-odmiarowych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechaniczych w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał KRZG:

  1. Oznakować przyciski i lampki kontrolne skrzynek sterowania lokalnego urządzeń załadowczych górniczego wyciągu szybowego szybu „Bolesław na poziomie 726 m zgodnie z dokumentacją techniczną.
  2. Przeprowadzić analizę wykonywania prac remontowo – konserwacyjnych urządzeń załadowczych górniczego wyciągu szybowego szybu „Bolesław na poziomie 726 m dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego zgodnie z wymogami § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 124, poz. 863).
  3. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników i osoby dozoru ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.