do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/18_03_2010_1
Drukuj grafikę : tak / nie

18.03.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 23.03.2010 r.

INFORMACJA Nr 12/2010/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 18.03.2010 r. o godzinie 1555, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w oddziale elektrycznym E-3, na poziomie 740 m, w rejonie podszybia szybów L-IV i L-V, któremu uległ elektromonter p/z oddziału E-3, lat 32, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek miał miejsce w chodniku wjazdowym do zajezdni lokomotyw na podszybiu szybów L-IV i L-V, poziom 740 m, w rejonie LZ w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie. W miejscu wypadku wyrobisko w obudowie ŁP-4 miało wysokość 2,7 m i szerokość 2,6 m. Spąg był równy, wybetonowany. W wyrobisku zabudowany był tor wjazdowy o nachyleniu 1,4 ‰ w kierunku zajezdni. Na torze w chodniku dojazdowym stały dwie lokomotywy, pozostawione przez maszynistów. Wg wstępnych ustaleń elektromonter (posiadający upoważnienie maszynisty lokomotyw) miał za zadanie przestawić lokomotywę typu Ld 30/2 z torowiska w chodniku dojazdowym do zajezdni, na stację osobową nr 1, zlokalizowaną po stronie północnej podszybia szybu L-V. Elektromonter z oddziału E-3 zatrudniony był w dniu 18.03.2010 r. na zmianie II (popołudniowej) do wykonywania prac przeglądowo-remontowych w zajezdni. Po zjeździe na dół otrzymał, od sztygara zmianowego oddziału E-3, polecenie przestawienia lokomotyw typu Ld-30/2 blokujących wjazd do zajezdni od strony stacji osobowej. W tym celu wyszedł z zajezdni. Po chwili wychodzący za nim elektromonterzy znaleźli go dociśniętego między obmurzem ociosu a korpusem lokomotywy. Elektromonterzy uwolnili poszkodowanego, ułożyli na noszach i wywieźli szybem L-IV na powierzchnię, gdzie pomocy medycznej udzielił mu lekarz ratownik. Poszkodowany przewieziony został do szpitala miejskiego w Lubinie. Wg opinii lekarskiej poszkodowany doznał złamania lewej strony miednicy.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie poszkodowanego do obmurza ociosu przez przemieszczającą się samoczynnie lokomotywę.

Do wypadku przyczyniło się przebywanie poszkodowanego między lokomotywą, a obmurzem w miejscu przewężenia (odległość lokomotywy od obmurza wynosiła 24 cm).

W związku z zaistniałym wypadkiem ciężkim Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji elektrycznej lokomotywy kopalnianej typu Ld-30/2 o numerze zakładowym 26, do czasu:
    a) dokonania oceny stanu technicznego lokomotywy kopalnianej typu Ld-30/2 o numerze zakładowym 26, a w szczególności sprawdzenia układu hamulcowego,
    b) przeprowadzenia badania skuteczności układu hamulcowego powyższej lokomotywy zgodnie z procedurą obowiązującą w O/ZG „Lubin” w Lubinie.
  2. Przeprowadzić kontrolę wyrobisk przewozu kolei podziemnej, w rejonie podszybia szybów L IV i L-V, w aspekcie wymaganych skrajni i przejść dla ludzi. Przedsięwziąć odpowiednie środki stosownie do przeprowadzonej kontroli.
  3. Wprowadzić zakaz pozostawiania lokomotyw na drogach przewozowych, a w szczególności na wjazdach do komór funkcjonalnych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.