do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/19_03_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

19.03.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 24.03.2010 r.


INFORMACJA Nr 15/2010/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 19.03.2010 r. o godzinie 2050, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ robotnik transportowy p/z (pracownik obcy – Przedsiębiorstwa Robót Górniczych i Montażowych w Lubinie), lat 34, pracujący w górnictwie 2 lata.

Wypadek miał miejsce w przecince P-7, w odległości 20 m od chodnika N-431, w polu XI/13 oddziału górniczego G-8, w rejonie LZ, na poz. 910 m, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie.

W miejscu wypadku wyrobisko miało szerokość 12 m i wysokość 3,7 m, strop był zabudowany kotwiami ekspansywnymi o długości żerdzi 1,8 m, w siatce 1,5 x 1,5 m. Spąg był równy i suchy; wyrobisko było oświetlone. W przecince P-7, nad przenośnikiem taśmowym C 438, zabudowanym w chodniku N-431, był budowany przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Montażowych w Lubinie (PRGiM), oddziałowy punkt wysypowy, zgodnie z projektem technicznym i technologią wykonywania robót. W dniu 19.03.2010 r. na zm. III przy pracach montażowych zatrudnionych było 3 pracowników; prace nadzorował sztygar zmianowy. Wstępnie ustalono, że pracownik transportowy, na polecenie sztygara zmianowego miał współpracować (z dwoma innymi pracownikami) przy rozpoczętej budowie schodów z poziomu przenośnika do poziomu rozładunku, położonego 3,3 m powyżej. Prace polegały na zabudowie poręczy przy schodach. Podczas wykonywania prac pomocniczych na schodach, na wysokości około 3 m od spągu, nie stosując zabezpieczeń wymaganych do prac na wysokości, pracownik transportowy stracił równowagę i spadł na spąg poziomu przenośnika taśmowego, doznając obrażeń.

Poszkodowanemu pomocy udzielili dwaj współpracownicy, a powiadomiony sztygar przyjechał na miejsce zdarzenia pojazdem transportowym. Razem położyli poszkodowanego na platformie pojazdu i odwieźli go pod szyb. Po drodze, z komory górniczej oddziału G-8, sztygar PRGiM powiadomił o wypadku dyspozytora zakładu górniczego; ustalając z nim wyjazd szybem L-I. Na powierzchni poszkodowanemu udzielił pomocy lekarz pogotowia ratunkowego wezwany przez dyspozytora. Poszkodowanego przewieziono do Szpitala Miejskiego w Lubinie. Wg opinii lekarskiej poszkodowany doznał złamania miednicy.

Przyczyną wypadku był upadek poszkodowanego na spąg z wysokości około 3 m.
Do wypadku przyczyniło się wykonywanie pracy na wysokości bez wymaganych zabezpieczeń.

W związku z zaistniałym wypadkiem ciężkim Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej montażu punktu wysypowego w przecince P-7 w polu XI/13 oddziału górniczego G-8, do czasu przeprowadzenia obrywki ociosów oraz przeprowadzenia kontroli wyrobiska w rejonie wypadku.
  2. Dalsze prace montażowe prowadzić po realizacji ustaleń określonych w punkcie 1, zgodnie z technologią „Przeniesienia oddziałowego punktu wysypowego z P-1a/C-483 do P-7/N-431 oraz stacji zwrotnej przenośnika C-483 do P-6 Oddz. G-8 rej. LZ (roboty pod ziemią)”, zatwierdzoną przez KRZG O/ZG „Lubin”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.