do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/23_09_2009
Drukuj grafikę : tak / nie

23.09.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.09.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 74/2009/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 23.09.2009r. o godzinie 1345 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Jankowice” w Rybniku, w pochylni Z-1 w pokładzie 417/1+2, któremu uległ pracownik niewykwalifikowany oddziału GZL-2, lat 27, pracujący w górnictwie 16 miesięcy.

Wypadek zaistniał w pochylni Z-1 w pokładzie 417/1+2, w odległości około 30m od skrzyżowania z chodnikiem nadścianowym Z-1, w miejscu zabudowy 9 segmentu trasy kolejki zębatej KSZS.

Pokład 417/1+2 w rejonie pochylni Z-1 został zaliczony do: III kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Pochylnia Z-1 pokład 417/1+2 wykonana była w obudowie ŁP8/V25/A, o rozstawie odrzwi co 1,0m zastabilizowana za pomocą 7 rozpór stalowych, z zastosowaniem opinki z siatki zgrzewanej zaczepowej. Wysokość wyrobiska wynosiła 2,9m, szerokość 4,67m, a nachylenie spągu około 170.
W pochylni montowanych było 12 segmentów trasy kolejki zębatej typu KSZS, które zlokalizowane były w odległości 1,92m od ociosu wschodniego i 2,10m od ociosu zachodniego.
Po stronie zachodniej znajdowały się schody górnicze wraz z poręczą, w odległości około 1,2m od spągu oraz trzy rurociągi o średnicy 100 mm.

W dniu 23.09.2009r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1130, sztygar zmianowy oddziału GZL-2 skierował 8 pracowników do montażu segmentów kolejki zębatej typu KSZS w pochylni Z-1 w pokładzie 417/1+2, wyznaczając jednego z nich jako przodowego. O godzinie 1345, w trakcie montażu trasy, jeden z pracowników prawdopodobnie nie używając okularów ochronnych, w trakcie dobijania kilofem sworznia łączącego elementy trasy, został uderzony w prawe oko odpryskiem metalowym. Poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielił przodowy brygady. Następnie poszkodowany wraz z sztygarem nadzorującym te prace, udał się pod szyb na poziomie 400m, a po wyjechaniu na powierzchnię do punktu opatrunkowego, gdzie pomocy udzielił mu lekarz. Lekarz w punkcie opatrunkowym wydał opinię o treści: „uraz oka prawego, ciało obce, rana rogówki”, z okresem leczenia 2-3 tygodnie. Następnie poszkodowanego przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, gdzie wykonano w dniu 23.09.2009r. zabieg usunięcia ciała obcego. W opinii wydanej w dniu 24.09.2009r. o godzinie 1330, ordynator oddziału okulistycznego stwierdził: „uraz oka, ciało obce wewnątrzgałkowe bardzo duże około 1cm x 0,5cm, rana rogówki, zaćma pourazowa, krwotok do ciała szklistego, odwarstwienie siatkówki oka prawego. Przewidywany czas leczenia około 6 miesięcy”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 24.09.2009r. o godzinie 1402 został poinformowany przez KRZG o zaistnieniu wypadku.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie w prawe oko pracownika odpryskiem metalowym, w czasie dobijania kilofem sworznia, łączącego segmenty trasy kolejki zębatej typu KSZS.

Przyczyna ta była następstwem niezachowania należytej ostrożności oraz nieużywania okularów ochronnych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku nie wydał decyzji. Zalecił ponownie przeszkolić załogę, w zakresie stosowania indywidualnych ochron oczu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.