do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/25_11_2011
Drukuj grafikę : tak / nie

25.11.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 30.11.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 60/2011/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 25.11.2011 r. około godziny 425
w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju,
w dowierzchni B-34 w pokładzie 406/3, poziom 950, któremu uległ górnik pz. oddziału GZL1b, lat 30, pracujący w górnictwie 6 lat.

Wypadek zaistniał w dowierzchni B-34 w pokładzie 406/3, poziom 950, w odległości 16,5 m od skrzyżowania z chodnikiem B-34a.

Pokład 406/3 w rejonie dowierzchni B-34 został zaliczony do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Dowierzchnia B-34 o wysokości 2,9 m i szerokości 6,1 m, wykonana została w obudowie typu ŁPKO 8/9 V32, z rozstawem odrzwi co 0,8 m, stabilizowanych 12 rozporami dwustronnego działania. W miejscu wypadku spąg był twardy, niezawodniony oraz nachylony poprzecznie w stronę ociosu północnego pod kątem około 120, a nachylenie podłużne wynosiło około 160. Zgodnie z ustaleniami „Dokumentacji układu transportu do zbrojenia dowierzchni B-34 w pokł. 406/3” nachylenie podłużne wyrobiska powinno wynosić max 90, ponadto w obliczeniach trakcyjnych, zawartych w ww. dokumentacji, nie uwzględniono nachylenia poprzecznego wyrobiska.

Do dnia 25.11.2011 r. w dowierzchni zabudowano 55 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 10/24-POz oraz część trasy przenośnika ścianowego. Na przedłużeniu zmontowanej już trasy przenośnika, przy ociosie północnym, ułożony był na spągu jeden z dwóch ciągników kombajnu ścianowego typu JOY 4LS20.

Transport sekcji obudowy zmechanizowanej, do stacji nadawczo-odbiorczej w dowierzchni, prowadzony był za pomocą kolejki podwieszanej spalinowej „SCHARF”. Rejon stacji nie był oświetlony. Dalej sekcje transportowane były po spągu, do miejsca ich obracania i rozpierania, za pomocą kołowrotu typu KBH-5/TM i współpracującego z nim kołowrotu typu EKO-D30/HK-2. Kołowrót KBH-5/TM zabudowany był w chodniku B-34, w rejonie skrzyżowania z dowierzchnią, a kołowrót EKO-D30/HK-2 w chodniku B-34a. Sygnalizatory porozumiewawczo-akustyczne systemu UGO-86 zabudowane były w dowierzchni pod trzecią rozpartą sekcją oraz przy obu kołowrotach.
W dniu 24.11.2011 r. na zmianie IV, trwającej od godziny 2400 do 730 następnego dnia, sztygar zmianowy oddziału GZL1b skierował w rejon dowierzchni B-34 m.in. siedmioosobową brygadę, której zadaniem było transportowanie i rozpieranie kolejnych sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK 10/24-POz. W skład brygady wchodzili: przodowy - posiadający kwalifikacje górnika, dwaj operatorzy kołowrotów, górnik sekcyjny, górnik, pomocnik oraz hydraulik z oddziału MD-3b. Około godziny 425, rozpoczęto transport po spągu kolejnej sekcji obudowy zmechanizowanej, za pomocą kołowrotu KBH-5/TM ze stacji nadawczo-odbiorczej. W czasie prowadzenia transportu, w miejscu wyrobiska, gdzie lokalne nachylenia z uwagi na wypiętrzenie spągu przekraczały wartości określone w ww. dokumentacji, transportowana sekcja obudowy utraciła przyczepność i zsunęła się po spągu z linii transportu dociskając górnika przebywającego w miejscu niedozwolonym (na trasie transportu linowego) do ciągnika kombajnu ścianowego.

Po udzieleniu pierwszej pomocy, przez współpracowników, poszkodowany został przetransportowany pod szyb. W trakcie prowadzonego transportu na dole kopalni do poszkodowanego dotarł lekarz, który przejął nad nim opiekę medyczną. Na powierzchni oczekiwał zespół karetki „R”, który przewiózł go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

W wydanej o godzinie 545 opinii, lekarz stwierdził: „stłuczenie miednicy i okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa (czucie w kończynach zachowane)” - wypadek lekki. W opinii wydanej o godz. 1030 lekarz stwierdził: „złamanie kości kulszowej i łonowej obustronne (złamanie w obrębie miednicy). Aktualnie bez pośredniego zagrożenia życia” - wypadek ciężki.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o zaistnieniu wypadku w dniu 25.11.2011 r. o godzinie 1105.

Przyczyną wypadku ciężkiego było dociśnięcie górnika, przebywającego w miejscu niedozwolonym - tj. na trasie transportu linowego, transportowaną sekcją obudowy zmechanizowanej do ciągnika kombajnu ścianowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Rybniku, decyzją z dnia 25.11.2011 r., wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej układu transportu w dowierzchni B-34 w pokł. 406/3, za pomocą kołowrotów typu KBH-5/TM i EKO-D30/HK-2, ze względu na:

  • zanieczyszczenie urobkiem kołowrotu typu KBH-5/TM,
  • spękanie, na odcinku około 5,0m, znacznej ilości drutów zewnętrznych liny z kołowrotu typu KBH-5/TM,
  • niezgodny z ustaleniami dokumentacji przedmiotowego układu transportu, stan dróg transportowych w dowierzchni B-34 w pokładzie 406/3,
  • brak oświetlenia stacji nadawczo-odbiorczej „SNO-14”, zlokalizowanej w dowierzchni B-34 w pokładzie 406/3.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.