do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/26_02_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

26.02.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.03.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 9/2010/EW

o wypadku ciężkim, któremu uległ górnik, lat 50, pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Tunelowego „GÓR-BUD” Sp. z o.o. w Częstochowie. Wypadek zaistniał w dniu 26.02.2010r. o godz. 250 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” w Knurowie.

Wypadek zaistniał w rejonie wykonywanego skrzyżowania przekopu B10E z upadową kamienną I do poziomu 1050 m. Wyrobiska drążone były w granicach pola III kategorii zagrożenia metanowego, zaliczone do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Przekop B10E o nachyleniu 00 wydrążony był na odcinku 2,55 m od skrzyżowania z upadową kamienną I w obudowie chodnikowej typu ŁP12/V32/4/A. Odrzwia obudowy zabudowane były w odstępach co 0,5 m i stabilizowane rozporami stalowymi dwustronnego działania typu TR. Opinkę stropu i ociosów stanowiły okładziny żelbetowe ułożone ażurowo. Dwa pierwsze odrzwia licząc od czoła przodka, na długości łuków stropnicowych, opięte były siatką stalową, na której ułożono okładziny żelbetowe ażurowo rembem. Opinka i wykładka łuków ociosowych wykonana była do wysokość 0,6 m od spągu, powyżej brak było opinki. Nad obudową w części stropowej wykonanego przekopu B10E była pustka do wysokości 1,5 m.

W dniu 25.02.2010 r. na zmianie nocnej czterech pracowników brygady przodkowej zatrudnionych było przy wykonywaniu opinki i wykładki łuków ociosowych dwóch ostatnich odrzwi obudowy, zabudowanych na zmianie poprzedniej. W trakcie wykonywania tych czynności, ze stropu i ociosu odspoiły się bryły skalne o średnicy dochodzącej do 0,5 m i uderzyły jednego z pracowników, znajdującego się przy ociosie południowym, powodując uszkodzenie kręgosłupa, polegające na złamaniu kręgów Th7 i Th8. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowanego przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Barbary w Sosnowcu.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika odspojonymi bryłami skalnymi ze stropu i ociosu wyrobiska.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał decyzję, w której nakazał wstrzymać prace związane z drążeniem przekopu B10E na poziomie 1050 m, do czasu zapewnienia obudowie wyrobiska odpowiedniej stabilności i podporności oraz wypełnienia pustki powstałej między wyłomem, a obudową wyrobiska.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.