do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/27_06_2007
Drukuj grafikę : tak / nie

27.06.2007

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-11/gem-24/2007

Katowice, dnia 2.07.2007 r.

I N F O R M A C J A Nr 11/2007śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym, któremu uległ w dniu 27.06.2007 r. około godz.1535 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Murcki” w Katowicach, w rozdzielni 6 kV R-2 elektromonter lat 34, pracownik oddziału MEP-1.

Wypadek zaistniał, około godz. 1535, w polu rozdzielczym nr 5 rozdzielni 6 kV R-2 zasilającym szafę przyłączową 6 kV maszyny wyciągowej szybu „Czułów”. Rozdzielnię wykonano jako celkową, wolnostojącą, zestawioną z 20 pól rozdzielczych ustawionych w dwóch rzędach wg projektu Elektroprojekt Warszawa.

W dniu 27 czerwca 2007 r. na zmianie A trzyosobowy zespół elektromonterów pod nadzorem sztygara zmianowego oddziału MEP-1-M,wykonywał naprawę wyłącznika mocy typu WMGS 10/6/3,5 w polu rozdzielczym nr 5 rozdzielni 6 kV R-2. Praca ta była wykonywana na polecenie pisemne. Wobec braku możliwości usunięcia awarii odstąpiono od naprawy wyłącznika mocy pola nr 5 i zasilono szafę przyłączową 6 kV maszyny wyciągowej z rezerwowego pola rozdzielczego nr 16. Pola nr 5 i 16 były połączone liniami kablowymi do jednego pola (przyłącznicy) maszyny wyciągowej. Po podaniu napięcia z pola nr 16, w wyniku zamkniętego odłącznika w szafie przyłącznicy na dopływie z pola rozdzielczego nr 5, w polu nr 5 istniało napięcie zwrotne 6 kV. Poszkodowany, prawdopodobnie podczas likwidowania miejsca pracy lub kontynuowania naprawy pola rozdzielczego nr 5, został porażony prądem elektrycznym o napięciu 6 kV. Przybyły lekarz stwierdził porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia przez poszkodowanego będących pod napięciem 6 kV elementów wyposażenia pola rozdzielczego nr 5.

W związku z zaistniałym śmiertelnym wypadkiem porażenia prądem elektrycznym Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych wydał decyzję, w której:

 1. Zabronił prowadzenia ruchu pola rozdzielczego nr 5 i 16 rozdzielni 6 kV R-2 przy szybie „Czułów" oraz przyłącznicy 6 kV maszyny wyciągowej szybu „Czułów”.
 2. Ustalił, że wznowienie ruchu pola rozdzielczego nr 5 może nastąpić po:
  • doprowadzeniu wyposażenia pola rozdzielczego do zgodności z dokumentacją techniczną, stanowiącą integralną część decyzji na oddanie do ruchu,
  • sprawdzeniu stanu technicznego wyłącznika mocy przez specjalistyczną jednostkę badawczo-pomiarową,
  • dokonaniu komisyjnego odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • wydaniu zezwolenia na ruch pola rozdzielczego nr 5 przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
 3. Ustalił, że wznowienie ruchu pola rozdzielczego nr 16 może nastąpić po:
  • sprawdzeniu stanu technicznego wyłącznika mocy przez specjalistyczną jednostkę badawczo-pomiarową,
  • sprawdzeniu stanu technicznego zabezpieczenia typu UPZ-12M/B nr fab. 1422/83 przez specjalistyczną jednostkę badawczo-pomiarową,
  • wydaniu zezwolenia na ruch pola rozdzielczego nr 16 przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
 4. Ustalił, że wznowienie ruchu przyłącznicy 6 kV maszyny wyciągowej szybu „Czułów” może nastąpić po:
  • naprawieniu wskaźników optycznych odwzorowujących załączenie lub wyłączenie odłączników,
  • dokonaniu komisyjnego odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego
  • wydaniu zezwolenia na ruch przyłącznicy 6 kV maszyny wyciągowej szybu „Czułów” przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
 5. Nakazał zapoznać osoby kierownictwa, dozoru oraz załogę zatrudnioną w ruchu elektrycznym zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.