do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/28_07_2008_1
Drukuj grafikę : tak / nie

28.07.2008.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.08.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 49/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 28.07.2008 r., około godziny 1930 w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch Wujek w Katowicach, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego KG-I, lat 41, pracujący w górnictwie 22 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie VI, w pokładzie 405, na poziomie 680 m w części zachodniej obszaru górniczego „Stara Ligota”. Pokład 405, o miąższości od 3,8 m do 4,1 m i nachyleniu do 80, nie zaliczony do zagrożonych tąpaniami, zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz II stopnia zagrożenia wodnego. Ścianę VI, eksploatowaną systemem ścianowym poprzecznym z podsadzką hydrauliczną na wysokość około 3,1 m z przypięciem przystropowej łaty węgla o grubości do 0,5 m, wyposażono w obudowę zmechanizowaną typu HML 19/34 POp w ilości 80 sztuk oraz typu Hydromel 19/34 POp w ilości 40 sztuk. Sekcje obudowy zabudowane były w podziałce 2,0 m, a strop węglowy pomiędzy sekcjami zabudowany był sześciometrowymi podciągami drewnianymi, na trzech stojakach drewnianych. Dodatkowo strop zabezpieczony był czterema rzędami sześciometrowych tzw. „filarówek”, układanych na stropnicach obudowy zmechanizowanej co 0,7 m. Ocios ścianowy zabezpieczony był osłonami sekcji obudowy zmechanizowanej. W ścianie urabianie prowadzono kombajnem ścianowym typu KGS-600/2BP o zabiorze 0,8m i średnicy organów 1800 mm, natomiast odstawę urobku ze ściany prowadzono przenośnikiem ścianowym typu Rybnik 750.

W dniu 28 lipca 2008 r. na zmianie popołudniowej, trwającej od godziny 1330 do godziny 2100, ściana była obłożona do wydobycia. W ścianie zatrudnionych było 35 pracowników wraz z osobą dozoru ruchu. Około godziny 1930, w trakcie technologicznej przerwy w urabianiu, nastąpiło odspojenie z ociosu ścianowego bryły węgla o wymiarach 0,8 x 0,5 x 0,4 m, która uderzyła i przygniotła do nadstawki przenośnika ścianowego lewą rękę górnika, znajdującego się pomiędzy sekcjami 57 i 58, tj. w odległości około 18 m od kombajnu. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy zatrudnieni w ścianie. Po wyjeździe na powierzchnię w punkcie opatrunkowym lekarz stwierdził obrażenia lewego przedramienia, klasyfikując wypadek jako lekki. Po przewiezieniu do szpitala, o godzinie 2115, przeprowadzono szczegółowe badania, w wyniku których podjęto decyzję o wykonaniu amputacji lewego przedramienia oraz wydano drugą opinię lekarską.

W związku z powyższym kierownik ruchu zakładu górniczego, na podstawie opinii ze szpitala z dnia 29.07.2008 r. z ok. godz. 500 , poinformował dyrektora OUG o zaistniałym wypadku w dniu 29.07.2008 r. o godzinie 700 .

Przyczyną wypadku było uderzenie i przygniecenie lewej ręki górnika bryłą węgla, o wymiarach 0,8 x 0,5 x 0,4 m, do nadstawki przenośnika ścianowego, odspojonej z ociosu węglowego czoła ściany.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, nakazał:

 1. Ponownie przeszkolić pracowników zatrudnianych w ścianie VI w pokładzie 405 na poziomie 680 m, w zakresie bezpiecznego wykonywania prac oraz poruszania się w wyrobisku ścianowym, w aspekcie zagrożenia od obrywających się brył węgla z ociosu lub stropu ściany, ze szczególnym uwzględnieniem:
  a) zasad skutecznego monitorowania i dokumentowania stanu zagrożenia od obrywających się brył i mas skalnych z ociosu lub stropu ściany, uwzględniających jakość i skuteczność stosowanych działań profilaktycznych, w aspekcie dostosowania ich do występujących warunków górniczo geologicznych,
  b) odpowiedniego wyposażenia brygad ścianowych w niezbędny sprzęt do bezpiecznej obrywki i działań, w zakresie profilaktyki przed zagrożeniem od obrywających się brył i mas skalnych,
  c) znajomości ustaleń projektu technicznego ściany, wraz z dołączonymi do niego odpowiednimi technologiami i instrukcjami, z uwzględnieniem bezpiecznych zasad organizacji pracy, w tym nadzoru nad prowadzonymi robotami,
  d) oceny zgodności prowadzenia robót z ustaleniami dokumentów, w oparciu o które prowadzona jest eksploatacja pokładu 405 ścianą VI.
 2. Dokonać weryfikacyjnej dokumentu bezpieczeństwa, w zakresie dotyczącym zagrożenia od obrywających się brył i mas skalnych, w szczególności pod kątem odpowiedniej oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk pracy.
 3. Przeprowadzić nadzwyczajne szkolenia zainteresowanych pracowników, w tym osób kierownictwa i dozoru ruchu, w zakresie zasad postępowania podczas prowadzenia i nadzorowania robót górniczych przy występującym zagrożeniu od obrywających się brył
  i mas skalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki obejmującej:
  • parametry wyrobisk i właściwości pokładu węgla, takie jak: wysokość, nachylenie, uławicenie pokładu i skał otaczających, usytuowanie czoła przodka (ściany) względem spągu oraz zainstalowanych maszyn i urządzeń,
  • konieczność wycofywania pracowników ze stref szczególnie niebezpiecznych w czasie urabiania kombajnem,
  • usprzętowienie przodka (ściany) oraz stan techniczny i funkcjonalność zabezpieczeń mających chronić pracowników,
  • organizację prac w czasie przebywania w sąsiedztwie ociosu, w związku z technologiczną koniecznością lub sytuacjami awaryjnymi,
  • zakres stosowania i kontrole zabezpieczeń czoła przodka (ściany),
  • obowiązki osób wykonujących prace w rejonach potencjalnie zagrożonych, osób kierujących zespołami roboczymi oraz osób dozoru i kierownictwa nadzorujących i kontrolujących roboty górnicze,
  • monitorowanie analizowanego zagrożenia,
  • przestrzeganie, ale i również weryfikowanie technologii, instrukcji i innych obowiązujących ustaleń, dostosowując je do aktualnych uwarunkowań górniczo- geologicznych i technicznych.
 4. Powyższe ustalenia odpowiednio wdrożyć również w odniesieniu do pozostałych ścian wydobywczych zakładu górniczego, także będących w okresie likwidacji lub zbrojenia.
 5. Z przyczynami i okolicznościami wypadku ciężkiego zapoznać zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.