do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/28_10_2008_1
Drukuj grafikę : tak / nie

28.10.2008.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.11.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 73/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 28.10.2008 r., około godziny 2148 w KW S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu, któremu uległ górnik oddziału G-6 - operator obudowy zmechanizowanej, lat 44, pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie 435 w pokładzie 207 o miąższości od 2,6 m do 3,0 m, o nachyleniu do 7o, niemetanowym zaliczonym do: I stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i V grupy skłonności węgla do samozapalenia. Ściana 435 o długości około 184 m i wysokości do 2,1 m, eksploatowana poprzecznie z zawałem stropu, po wzniosie 70, wyposażona była w 122 sekcje obudowy zmechanizowanej typu SATO-08/26-POz, przenośnik ścianowy typu PAT E260 i kombajn ścianowy typu KSW-460 NZ.

Od połowy sierpnia 2008 r. na całym wybiegu ściany występowały uskoki o małym zrzucie, powodujące trudności w utrzymaniu stropu, lokalne obniżenia wysokości oraz wzrost naprężeń w górotworze. W tym czasie zaczęto stwierdzać pogarszający się stan techniczny elementów zasadniczych sekcji obudowy zmechanizowanej. Pogorszone warunki górniczo-geologiczne oraz konieczność przeprowadzania napraw obudowy zmechanizowanej, spowodowały, że postęp ściany w sierpniu i wrześniu wynosił do około 25 m. Od początku października ruch ściany 435 odbywał się w strefie oddziaływania krawędzi wybranego pokładu 206/1-2, której wpływ powodował trudności w utrzymaniu stropu.

W dniu 16.09.2008 r., w czasie kontroli codziennej obudowy zmechanizowanej stwierdzono występowanie wygięcia sworznia łącznika lemniskaty w sekcji nr 43, co zostało odnotowane w książce kontroli obudowy. W dniu 24.10.2008 r. została opracowana i zatwierdzona technologia prowadzenia ściany 435, ze względu na uszkodzenie sekcji nr 43. Zgodnie z technologią, do czasu wymiany uszkodzonych łączników lemniskatowych, stropnica sekcji powinna być dodatkowo podbudowana dwoma stojakami typu SHC, jednak nie zawierała ustaleń wykluczających możliwość przebywania pracowników pod uszkodzoną sekcją obudowy, w czasie wykonywania czynności technologicznych, związanych z postępem ściany.

W dniu 28.10.2008 r. na zmianie, rozpoczynającej się od godziny 1830 trwającej do godziny 200 dnia następnego, prowadzono urabianie ściany 435. Około godziny 2120 po urobieniu kombajnem kolejnego odcinka ściany, przystąpiono do przesuwania sekcji nr 40-45, na odcinku z pogorszonymi warunkami górniczo-geologicznymi. Około godziny 2148 górnik – operator obudowy zmechanizowanej, sterując funkcjami roboczymi sekcji nr 44, spod uszkodzonej sekcji nr 43, niespodziewanie został przygnieciony stropnicą sekcji do zastawki przenośnika ścianowego.
Po uwolnieniu poszkodowanego i wytransportowaniu na powierzchnię, został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach. W wyniku badań stwierdzono, że poszkodowany doznał urazu klatki piersiowej, obustronnego stłuczenia płuc, krwawienia z drzewa oskrzelowego, odmy płucnej, jednostronnego złamania żeber po stronie lewej, zaburzeń świadomości, ostrej niewydolności oddechowej i wstrząśnienia mózgu.
Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku ciężkiego było dociśniecie górnika do zastawki przenośnika ścianowego sekcją nr 43, w czasie wykonywania manewrów sekcją nr 44.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji sekcji obudowy zmechanizowanej typu SATO-08/26-POz w ścianie 435 w pokładzie 207 na poziomie 650 m, do czasu:
  • zweryfikowania ustaleń w kopalnianych ,,Technologiach prowadzenia ściany nr 435, pokł. 207, oddz. G 6 na poz. 650 m, do czasu wymiany uszkodzonych sworzni łączników lemniskatowych w sekcjach nr 43 i 13 obudowy zmechanizowanej typu SATO-08/26-POz W1 z dnia 22 i 24 października 2008 r.”, zatwierdzonych przez KRZG, w zakresie dalszego prowadzenia postępu ściany, niezbędnego dla przeprowadzenia naprawy ww. uszkodzeń obudowy i doprowadzenia ich stanu technicznego do zgodności z DTR. Zweryfikowana technologia powinna wykluczyć możliwość przebywania pracowników pod uszkodzonymi sekcjami obudowy, w czasie wykonywania czynności technologicznych, związanych z postępem ściany,
  • przeprowadzenia doraźnej szczegółowej kontroli stanu technicznego pozostałych sekcji obudowy zmechanizowanej typu SATO-08/26-POz, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, przeprowadzenia odbioru technicznego oraz uzyskania zezwolenia KRZG na ponowne oddanie do ruchu sekcji obudowy zmechanizowanej.
 2. Ponownie przeszkolić zainteresowanych pracowników, w zakresie bezpiecznej eksploatacji obudowy zmechanizowanej typu SATO-08/26-POz w ścianie 435 w pokładzie 207, uwzględniając:
  • realizację warunków stosowania zezwolenia na odstępstwo od postanowień, zawartych w pkt 4.3.3. ppkt 2 zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 139, poz. 1169, z późn. zm.), określonych w Decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
  • występujące warunki górniczo-geologiczne,
  • sposób kontrolowania i dokumentowania stanu technicznego sekcji.
 3.  Z okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.