do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/2_06_2017
Drukuj grafikę : tak / nie

2 06 2017

Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                       

Katowice, dnia 7 czerwca 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 9s/2017/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 02.06.2017 r., około godziny 1750, w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o. o. Oddział KWK Wieczorek w Katowicach, w rejonie skrzyżowania dowierzchni transportowej w pokładzie 510 z chodnikiem wentylacyjnym do pochylni XI`b/III, któremu uległ elektromonter firmy „Trans-Jan” Sp. z o.o., lat 54.

Wypadek zaistniał na trasie przenośnika taśmowego Gwarek 1000 o nr kopalnianym 2 zabudowanego w dowierzchni transportowej i wchodzącego w skład układu odstawy urobku z przodka dowierzchni VIII/II, drążonej przez konsorcjum firm „Trans-Jan” Sp. z o.o. oraz „TEMKOP” Sp. z o.o. Dowierzchnia VIII/II, zaliczona do IV kategorii zagrożenia metanowego, przewietrzana była wentylacją odrębną z zastosowaniem lutniociągu Ø800 zasilanego wentylatorem, zainstalowanym w chodniku wentylacyjnym do pochylni XI`b/III. W chodniku tym zabudowane było ognioszczelne pole rozdzielcze „ROK-F”, zasilające maszyny i urządzenia przodka dowierzchni VIII/II. Na skrzyżowaniu dowierzchni transportowej z chodnikiem wentylacyjnym do pochylni XI`b/III, nad trasą przenośnika taśmowego Gwarek 1000 o nr kop. 2 podwieszony był napęd przenośnika zgrzebłowego typu Skat E 180W. Po stronie południowej skrzyżowania zabudowane było przejście nad trasą przenośnika.

W dniu 02.06.2017 r., około godziny 1655 nastąpiło wyłączenie wentylatora lutniowego, przewietrzającego przodek dowierzchni VIII/II. Sztygar zmianowy firmy „Trans-Jan” Sp. z o.o., nadzorujący prace na zmianie „B” (trwającej od godziny 1200), wydał elektromonterowi polecenie udania się do chodnika wentylacyjnego do pochylni XI`b/III celem załączenia wentylatora. Elektromonter załączył wentylator o godzinie 1717, a następnie z telefonu zabudowanego w dowierzchni transportowej (w odległości około 150 m na północ od skrzyżowania z chodnikiem wentylacyjnym do pochylni XI`b/III), o godzinie 1727 skontaktował się z dyspozytorem metanometrii i zgłosił załączenie wentylatora. Po zakończeniu rozmowy udał się do ognioszczelnego pola rozdzielczego „ROK-F”, w celu jego załączenia. Około godziny 1750 przechodzący dowierzchnią transportową ślusarz, na skrzyżowaniu z chodnikiem wentylacyjnym do pochylni XI`b/III, zauważył leżący na spągu hełm, a następnie elektromontera wciągniętego w przestrzeń pomiędzy konstrukcję przesypu przenośnika zgrzebłowego a górną taśmę będącego w ruchu przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000 o nr kop. 2. Pracownik zatrzymał ruch przenośnika i wezwał pomoc. Skierowany na miejsce zastęp ratowników przejął od pracowników firmy „Trans-Jan” Sp. z o.o., udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon o godzinie 1950.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego, było pochwycenie elektromontera przez będącą w ruchu taśmę przenośnika i wciągnięcie w przestrzeń pomiędzy górną taśmą a blachy osłonowe przesypu z przenośnika SKAT E 180W, wskutek utraty równowagi podczas przechodzenia nad trasą przenośnika taśmowego, w miejscu niedozwolonym. 

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1) Wstrzymał eksploatację przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000 o nr kop. 2, zabudowanego w dowierzchni transportowej w pokładzie 510, do czasu:

  • prawidłowego zabudowania czujnika spiętrzenia urobku,
  • wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji przenośnika,
  • prawidłowego podwieszenia konstrukcji przenośnika,
  • połączenia linek awaryjnego zatrzymania przenośnika z wyłącznikami awaryjnymi,
  • zabudowania sprawnego wyłącznika awaryjnego,
  • wyczyszczenia trasy z zalegającego urobku.

2)   Nakazał:

  • przeprowadzić komisyjny odbiór techniczny przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000 o nr kop. 2, zabudowanego w dowierzchni transportowej w pokładzie 510, przez zespół powołany przez kierownika ruchu zakładu górniczego i uzyskać ponowne zezwolenie na oddanie do ruchu tego przenośnika. O wynikach komisyjnego odbioru powiadomić niezwłocznie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego,
  • ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego w zakresie zasad bezpiecznego przechodzenia przez przenośniki,
  • z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.