do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/2_12_2011
Drukuj grafikę : tak / nie

2.12.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.12.2011 r.

INFORMACJA Nr 61/2011/EW

o wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 02 grudnia 2011 r. o godz. 917 w parceli likwidacyjnej K-22/P-42 – P-40 w polu G-3/4 oddziału G-3 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Rudna”, związanym z odspojeniem i opadnięciem bryły skalnej z przyociosowej części zrębu stropowego.

Wypadek ciężki miał miejsce w podsadzanej parceli likwidacyjnej w komorze K-22, pomiędzy pasem P-40 a P-42, w rejonie skrzyżowania pasa P-42 z komorą K 22 w polu G 3/4, na poziomie 960m, w rejonie szybów głównych kopalni. Oddział G-3 prowadzi w polu G-3/4 eksploatację złoża systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną dla warunków występowania zmiennej stateczności stropu - RG-8” oraz systemem komorowo – filarowym z likwidacją dolnej warstwy podsadzką suchą – RG 6. W opisywanym rejonie złoże rud miedzi występuje w formie pseudopokładu, który tworzą białe piaskowce czerwonego spągowca oraz dolnocechsztyńskie łupki miedzionośne i dolomity. Miąższość złoża w opisywanym rejonie jest zróżnicowana i waha się od 8,0m do 13,0 m. W kierunku zachodnim od chodnika T-312a miąższość złoża maleje do 10,0 m. W części pola G-3/4, będącej przedłużeniem pola G 6/6 w rejonie chodników T,W-311 i byłych komór C-3, miąższość złoża waha się w przedziale od 6,5 m do 10,0 m. Złoże w polu G-3/4 zaliczono do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami (rejon IV). Wyrobiska oddziału zabezpieczane były obudową podstawową kotwową wklejaną o długości żerdzi 2,6 m, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m, zgodnie z doborem obudowy. Według aktualizowanego w styczniu 2010 r. doboru obudowy kotwowej strop w polu G-3/4 zaliczono do klasy III. Jako obudowę dodatkową stosowano kotwy linowo-cementowe o długości lin 7 m, drewniane stojaki i stosy podporowe, stojaki hydrauliczne ze stropnicą typu Hydrotech oraz stropnice płytowe typu SP.

Dla robót eksploatacyjnych pola G-3/4 były opracowane projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Roboty likwidacyjne prowadzono w oparciu o projekt techniczny podsadzania wyrobisk w O/ZG Rudna podsadzką hydrauliczną z września 2010 r. wraz z załącznikami. Parcela likwidacyjna K-22/P-42 – P-40, w której miało miejsce zdarzenie, likwidowana była w okresie pomiędzy 17.11.2011 r. a 26.11.2011 r. i została przekazana protokolarnie do podsadzania w dniu 29.11.2011 r. Do dnia zdarzenia w parceli wykonano roboty podsadzkowe do wysokości stropu piaskowca, tj. do wysokości około 5,0 m. W dniu 02.12.2011 r. do prac związanych z uszczelnianiem tamy podsadzkowej oraz budowy tamy podsadzkowej w drugiej warstwie podsadzki skierowano dwie trzyosobowe brygady pracowników oddziału podsadzkowego A-1. Około godz. 917 w trakcie doszczelniania istniejącej tamy podsadzkowej, przy narożniku filara w rejonie skrzyżowania pasa P-42 z komorą K-22, wykonujący te czynności górnik z oddziału podsadzki, na skutek odspojenia się i przygniecenia go opadajacą bryłą skalną z przyociosowej części zrębu stropowego, uległ wypadkowi doznając obrażeń ciężkich.

Odspojona bryła skalna, o długości 0,9 m, szerokości 0,7 m i grubości 0,3 ÷ 0,6 m, spadając na pracującego górnika spowodowała: urazową amputację lewej stopy, złamanie otwartego lewego podudzia, stłuczenia głowy, obrzęk kręgosłupa szyjnego oraz prawdopodobnie złamania prawej nogi. Poszkodowany, po udzieleniu mu pierwszej pomocy przez lekarza ratownika, został przetransportowany do szpitala w Lubinie.

Po przeprowadzeniu w dniu 02.12.2011 r. na zm. II oględzin miejsca wypadku, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:
- wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części robót podsadzkowych w parceli likwidacyjnej w komorze K-22 pomiędzy pasem P-40 a P-42 w polu G 3/4, do czasu opracowania przez kierownika ruchu zakładu górniczego technologii wykonywania dalszych robót podsadzkowych w tej parceli, z uwzględnieniem okoliczności zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.