do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/30_04_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

30.04.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.05.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 27/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 30.04.2008 roku około godziny 1940 w KHW S.A. KWK „Staszic”, któremu uległ górnik, lat 35, pracujący w górnictwie 17 lat.

Wypadek zaistniał w upadowej IV-S, w pokładzie 407/4 na poziomie 720 m w rejonie podawarki taśmowej typu BOA-800. Pokład 407/4, o miąższości od 1,2 m do 2,0 m, nieskłonny do tąpań, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz II stopnia zagrożenia wodnego.
Upadowa IV-S, o wysokości 3,4 m i szerokości 5,5 m, drążona kombajnem chodnikowym typu AM-50z-w, wykonana została w odrzwiach obudowy typu ŁP9/V29/4A, zabudowanych w rozstawie odrzwi co 1,0 m, z zastosowaniem opinki z siatki zgrzewanej typu ciężkiego. Transport urobku z przodka prowadzony był podawarką taśmową typu BOA-800, podajnikiem taśmowym typu SIGMA-800 na przenośnik taśmowy typu Gwarek 1000 i dalej odstawą główną. Przodek wyposażony był między innymi w zakrętak do dokręcania strzemion obudowy i ucinarkę do cięcia drewna, które zasilane były z układu hydraulicznego kombajnu chodnikowego.

W dniu 30 kwietnia 2008 r. na zmianie trzeciej, trwającej od godziny 1800 do godziny 130, sztygar zmianowy oddziału robót przygotowawczych PRP-3, skierował 4-osobowy zespół pracowników do prac związanych z drążeniem upadowej IV-S w pokładzie 407/4, w tym górnika przodowego, kombajnistę i dwóch górników. Po przybyciu do przodka jeden z górników brygady przodkowej, podczas kontroli podawarki taśmowej typu BOA-800, współpracującej z kombajnem chodnikowym typu AM-50w-z, włożył stopę lewej nogi do otworu technologicznego korpusu ucinarki hydraulicznej do cięcia drewna, zawieszonej na konstrukcji podawarki taśmowej. W tym samym czasie jeden z pracowników brygady, próbując uruchomić zakrętak hydrauliczny, zasilany również z przewodu zasilającego ucinarkę, spowodował zadziałanie noża tnącego ucinarki hydraulicznej, w wyniku czego doszło do częściowej amputacji stopy lewej nogi pracownika.

Przyczyną wypadku była urazowa amputacja lewej stopy na skutek:

 • nieuzasadnionego opierania się górnika nogą o otwór technologiczny ucinarki,
 • niezabezpieczenia stanu wyłączenia ucinarki,
 • niezamierzonego uruchomienia ucinarki hydraulicznej, nieprawidłowo podłączonej do układu hydraulicznego kombajnu,
 • braku koordynacji robót.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, decyzją z dnia 1.05.2008r. nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:
  a) dalszej eksploatacji kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w w upadowej IV-S w pokładzie 407/4 pole „S” na poziomie 720 m, do czasu przeprowadzenia szczegółowej kontroli stanu technicznego przez komisję, w składzie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego i stwierdzenia zgodności stanu faktycznego z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych kombajnu oraz urządzeń (maszyn) z nim współpracujących,
  b) dalszego użytkowania hydraulicznej ucinarki do drewna, stosowanej w upadowej IV-S w pokładzie 407/4 pole „S” na poziomie 720 m, do czasu:
   -   doprowadzenia jej funkcjonalności i stanu technicznego, do zgodności z wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowej, w tym również maszyn i urządzeń współpracujących oraz zweryfikowania instrukcji obsługi ucinarki,
   - przeprowadzenia komisyjnego odbioru, w składzie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskania ponownego zezwolenia na eksploatację.
  • Udokumentować podjęte działania, stanowiące realizację punktu 1 decyzji oraz uzyskać zgodę kierownika ruchu zakładu górniczego na ponowne wznowienie robót.
  • Przeprowadzić doraźne kontrole stanu technicznego pozostałych kombajnów chodnikowych eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych kopalni, w szczególności w zakresie zgodności ich stanu technicznego z DTR, z uwzględnieniem zagadnień ujętych w pkt 1. a) i b) decyzji.
  • Ponownie przeszkolić zainteresowanych pracowników o zasadach bezpiecznego stosowania hydraulicznych ucinarek do cięcia drewna, z uwzględnieniem ustaleń wynikających z realizacji pkt 1. a) i b) decyzji.
  • Zapoznać zainteresowanych pracowników z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku ciężkiego.

  Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.