do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/30_09_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

30.09.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.10.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 67/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 30.09.2008 r. około godziny 315 w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch Wujek w Katowicach, któremu uległ pracownik niewykwalifikowany oddziału szybowego MM, lat 21, pracujący w górnictwie 7 miesięcy.

Wypadek zaistniał w przekopie wentylacyjnym na poziomie 680 m. Przekop wentylacyjny o wysokości 3,8 m, szerokości 5,2 m i nachyleniu 00 wykonano w obudowie typu ŁP-10. Na spągu przekopu były ułożone dwa tory z szyn S 115 o szerokości 1000 mm. W międzytorzu toru, wzdłuż ociosu zachodniego ułożona była dodatkowa szyna tworząc tor o szerokości 620 mm umożliwiający, poprzez rozjazd torowy, prowadzenie transportu wozów pomiędzy chodnikiem dojściowym a podszybiem szybu W II. Po stronie ociosu wschodniego przekopu, w odległości 25 m od skrzyżowania z chodnikiem dojściowym, znajdowała się wnęka o szerokości 4,04 m, głębokości 2,15 m i wysokości 2,85 m, w której zabudowany był kołowrót typu EKO-D15 nr 4. Przed kołowrotem w odległości około 0,5m zabudowany był zespół dwóch krążników, do naprowadzania liny na bęben kołowrotu. Przekop i wnęka były oświetlone.

W dniu 30 września 2008 r. na zmianie nocnej, trwającej od godziny 2200 do godziny 530, sztygar zmianowy oddziału szybowego MM skierował trzech pracowników, do przeprowadzenia transportu dziesięciu wozów do podszybia szybu W II, wyznaczając jednego z nich przodowym. Przodowy, który nie posiadał upoważnienia do obsługi kołowrotu, zdecydował przeprowadzić transport wozów w dwóch etapach, z użyciem kołowrotu nr 4, pomimo jego niesprawności technicznej. W tym celu, wraz z pracownikami, sprzęgł pięć wozów pozostawionych w przekopie a następnie, po założeniu haka liny kołowrotu do podwozia czwartego wozu, przyciskiem sterowniczym załączył silnik kołowrotu, co spowodowało samoczynne uruchomienie bębna i pracę liny oraz przemieszczenie zestawu wozów o około dwa metry. Najprawdopodobniej w tym czasie pracownik manipulował liną przy zespole krążników, co doprowadziło do urazowej amputacji czterech palców lewej dłoni.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było wykonywanie czynności przy zespole krążników w czasie niespodziewanego uruchomienia niesprawnego kołowrotu przez przodowego nie posiadającego upoważnienia.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, decyzją z dnia 30.09.2008 r., nakazał:

 1. Wstrzymać eksploatację i dalsze użytkowanie kołowrotu EKO-D15 nr 4, zabudowanego we wnęce przekopu wentylacyjnego poziomu 680 m, do czasu: 
  - doprowadzenia stanu technicznego kołowrotu do zgodności z DTR, 
  - uaktualnienia Dokumentacji układu transportowego, w rejonie podszybia szybu W II i w przekopie wentylacyjnym na poziomie 680 m, o ustalenia dotyczące rzeczywistego miejsca zabudowy kołowrotu nr 4, a także warunków technicznych zabudowy oraz eksploatowania zespołu krążników naprowadzających linę roboczą na bęben kołowrotu, 
  - przeprowadzenia ponownego odbioru technicznego układu transportowego i uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na jego eksploatację.
 2. Wstrzymać eksploatację kołowrotu EKO-30/HK-2, zabudowanego we wnęce chodnika dojściowego oraz prowadzenie transportu wozów po torach w chodniku dojściowym i przekopie wentylacyjnym na poziomie 680 m, do czasu: 
  - uaktualnienia Dokumentacji transportu linowego kołowrotowego wozów w upadowej do rząpia szybu W II o ustalenia dotyczące typu eksploatowanego kołowrotu, stosowanych urządzeń zabezpieczenia ruchu i sygnalizacji oraz opracowania regulaminu określającego zasady prowadzenia transportu wozów po torach do podszybia szybu W II, 
  - przeprowadzenia ponownego odbioru technicznego układu transportowego i uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na eksploatację.
 3. Wstrzymać prowadzenie transportu jednostek kołowych po torze o szerokości 620 mm, ułożonym wzdłuż ociosu zachodniego przekopu wentylacyjnego poziomu 680 m, na odcinku od skrzyżowania z chodnikiem dojściowym do wnęki z zabudowanym kołowrotem nr 4, do czasu doprowadzenia szerokości toru do zgodności z przepisami.
 4.  Po uaktualnieniu dokumentacji układów transportowych ponownie zapoznać zainteresowanych pracowników z wprowadzonymi zmianami oraz podjąć niezbędne działania organizacyjne, mające na celu poprawę skuteczności nadzoru i kontroli nad prowadzonymi pracami transportowymi.
 5. Ponownie przeszkolić pracowników uprawnionych do obsługi kołowrotów, w zakresie bezpiecznego ich użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu przebywania na trasie pracy liny.
 6. Z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.