do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/31_03_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

31.03.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków

Katowice, dnia 5.04.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 22/2012/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 31.03.2012 r. o godzinie 1940 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ młodszy elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, lat 26, pracujący w górnictwie 4 lata.

Wypadek zaistniał w dowierzchni 9, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 177, w pokładzie 416w.d. na poziomie 790 m.

Pokład 416w.d. zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i II grupy samozapalności.

Dowierzchnia 9 w pokładzie 416w.d. wykonana była w obudowie łukowej podatnej typu ŁP10/V29/A, z rozstawem odrzwi co 0,8 m.. W wyrobisku zabudowane były urządzenia układu transportu urobku ze ściany 177, tj. przenośnik zgrzebłowy typu GROT 750/S z kruszarką kęsów typu DLB-800 oraz dwa przenośniki taśmowe typu Gwarek-1000. Przenośnik zgrzebłowy podścianowy nie był wyposażony w osłony zakrywające rynnociąg na odcinku między jego stacją zwrotną a przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym. Wzdłuż trasy przenośnika zgrzebłowego rozmieszczone były sygnalizatory systemu łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady typu UGS-01/2.

W dniu 28.03.2012 r. kierownik ruchu zakładu górniczego wstrzymał eksploatację pokładu 416w.d. ścianą 177 ze względu na zmniejszenie przekroju poprzecznego dowierzchni 9, na długości przenośnika podścianowego. Do przebudowy dowierzchni 9 przystąpiono w dwóch miejscach przed frontem ściany, na trasie przenośnika zgrzebłowego typu GROT 750/S. Przebudowa polegała na wymianie zdeformowanej obudowy na odrzwa typu ŁP8/V/29/A.

W dniu 31.03.2012 r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1400, w rejon skrzyżowania ściany 177 z dowierzchnią 9, skierowany został zastęp ratowniczy, do izolacji zrobów ściany pianą „IGLONEIGE”. Na zmianie „C”, rozpoczynającej się o godzinie 1830, sztygar zmianowy oddziału górniczego G-2 skierował do przebudowy dowierzchni 9 pięcioosobowy zespół pracowników, w tym jednego do obsługi przenośnika GROT. Po przyjściu na miejsce pracownik, wyznaczony do obsługi przenośnika uruchomił kruszarkę, a następnie przenośnik zgrzebłowy. Około godz. 1940, na odcinku tego przenośnika między jego stacją zwrotną a napędem przenośnika ścianowego, przechodził elektromonter z dyżurującego zastępu ratowników. Przemieszczające się zgrzebło przenośnika podścianowego pochwyciło i wciągnęło pod konstrukcję przenośnika ścianowego lewą stopę elektromontera, powodując amputację podudzia.

Przyczyną wypadku amputacji podudzia lewego było pochwycenie przez przemieszczające się zgrzebło przenośnika podścianowego i wciągnięcie pod konstrukcję przenośnika ścianowego, stopy elektromontera.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej:
1) eksploatacji przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu Grot – 750/S wraz
z kruszarką kęsów typu DLB-800, zabudowanego w dowierzchni 9 w pokładzie 416, do czasu:
a) zapewnienia funkcjonalności dowierzchni 9 w pokładzie 416 jako wyrobiska odstawczego tj. do czasu uzyskania prawidłowych odległości pomiędzy trasą i napędem przenośnika, a obudową dowierzchni, wynoszącą co najmniej:

  • 0,7 m od ociosu, obudowy, po stronie przejścia dla ludzi do konstrukcji trasy przenośnika,
  • 0,7 m od napędu przenośnika do obudowy wyrobiska po obu jego stronach,
  •  0,25 m od ociosu, obudowy do konstrukcji trasy przenośnika,

b) wyposażenia przenośnika zgrzebłowego podścianowego w osłony zakrywające rynnociąg na odcinku między jego zwrotnią, a przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym,
c) zapewnienia możliwości dodatkowego awaryjnego zatrzymania napędów przenośnika i kruszarki co najmniej przez pociągnięcie linki rozciągniętej w poprzek trasy, w odległości od 5 m do 8 m od kruszarki w zależności od nachylenia wyrobiska, od strony podawania urobku, zgodnie z ustaleniami projektu technicznego eksploatacji pokładu 416w.d. ścianą 177 na poziomie 790 m prowadzoną w warunkach specjalnych.
2) ruchu załogi w dowierzchni 9 w pokładzie 416 na odcinku od 8 m do 15 m przed frontem ściany 177 w pokładzie 416 do czasu uzyskania odpowiedniej wysokości wyrobiska i odległości pomiędzy obudową a trasą przenośnika zgrzebłowego typu Grot – 750/S, tj. co najmniej 1,8 m wysokości oraz 0,7 m od ociosu, obudowy, po stronie przejścia dla ludzi, do konstrukcji trasy przenośnika.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.