do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/4_06_2015
Drukuj grafikę : tak / nie

4 06 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

                                                                                                                                                                      Katowice, dnia 12 czerwca 2015 r.

 

 I N F O R M A C J A Nr 27/2015/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 04 czerwca 2015 r., około godz. 0310, w przodku przecinki 26 z upadowej D-1, podczas robót prowadzonych przez firmę PUGiB-BUD Częstochowa, w  KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ górnik-operator, lat 53, pracujący w górnictwie 23 lata.

Wypadek ciężki miał miejsce w przodku przecinki 26 z chodnika D-1, na poziomie 1150 m, podczas wiercenia otworów strzałowych przez górnika strzałowego, operatora SWW zatrudnionego w PUGiB-BUD Częstochowa. Złoże rud miedzi, o miąższości od 1,0 do 3,0 m,  rozciągłości NW-SE i upadzie 2-4o w kierunku NE, wykształcone w formie pseudo-pokładu, a tworzą je dolnocechsztyńskie dolomity i łupki oraz jasnoszare piaskowce czerwonego spągowca.

Wyrobiska o przekroju 21 m2 (wysokość 3 m, szerokość pod stropem ok. 7 m), są prowadzone w II stopniu zagrożenia wodnego. Obudowę podstawową wyrobisk stanowią kotwie wklejane o długości 1,6 m, w siatce 1,5 x 1,5 m. Dla prowadzonych robót opracowany został „Projekt Techniczny Robót Górniczych w rejonie wiązki upadowych D-1 do D-4”, zatwierdzony przez KRZG O/ZG „Rudna”. Do projektu, w styczniu 2015 r. opracowana została „Technologia wykonania wyrobisk w rejonie wiązki upadowych D-1 do D-4”.

W dniu 04.06.2015 r., na zmianie IV, trwającej od godziny 2300 do godziny 0600, operator wozu wiertniczego SWW-1HS o numerze zakładowym 2 (posiadający kwalifikacje górnika strzałowego), miał za zadanie odwiercenie przodka przecinki 26. Osoba dozoru górniczego, po sprawdzeniu przodka przez górnika strzałowego na obecność środków strzałowych, wydała polecenie dobrania urobku pozostałego po zmianie III. Z przodka wybrano ok. 4 wozów urobku. Ok. godziny 230 operator wiertnicy przystąpił do wiercenia przodka,
w którym znajdowały się nieoznaczone resztki otworów strzałowych. Operator po odwierceniu kilku otworów, wiercąc w resztce otworu z poprzedniego wiercenia, nawiercił na niewypał, powodując jego detonację. W trakcie oględzin stwierdzono nierównomierne urobienie czoła przodka oraz ,,fajki” pozostawione po uprzednio wykonanych robotach strzałowych, co m.in. mogło świadczyć o złej jakości użytych środków strzałowych.

Wstępnie ustalono, że poszkodowany został uderzony w twarz drobnymi odłamkami skalnymi, jakie przedostały się do wnętrza kabiny operatora poprzez zamontowaną osłonę. Poszkodowany samodzielnie opuścił kabinę wozu. Pomocnik operatora poinformował o wypadku osobę dozoru prowadzącą zmianę, która zawiadomiła niezwłocznie dyspozytora. Na polecenie dyspozytora, poszkodowany został wydany na powierzchnię i udał się do punktu pielęgniarskiego. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowany z obrażeniami twarzy i oka został przewieziony karetką do Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Stamtąd, po wstępnej konsultacji lekarskiej, ponownie karetką przewieziony został do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, gdzie zaopatrzono uraz.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie poszkodowanego w twarz drobnymi odłamkami skalnymi w wyniku detonacji nawierconego materiału wybuchowego.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca wypadku, Z-ca Dyrektora OUG we Wrocławiu, decyzją z dnia 04.06.2015 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej przecinki 26
z chodnika D-1, do czasu:

  1. Usunięcia zagrożenia występującego z tytułu zalegających resztek materiału wybuchowego w przodku,
  2. Usunięcia zagrożenia z tytułu występujących w przodku resztek otworów strzałowych,
  3. Doprowadzenia przodka do stanu zgodnego z projektem technicznym i obowiązującymi przepisami.

 Ponadto Dyrektor OUG we Wrocławiu, decyzją z dnia 04.06.2015 r. nakazał Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie:

  1. Przeprowadzić przez właściwą jednostkę, badania materiału wybuchowego oraz zapalników
    z partii użytych do załadowania przodka przecinki P‑26 z chodnika D-1,
    w dniu 03 czerwca 2015 r. przez PUGiB Bud Częstochowa, w ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.
  2. Przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wyniki z przeprowadzonych badań, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.