do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/5_05_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

5.05.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 14.05.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 26/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 5.05.2010 r., około godziny 755 w KHW S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach Ruch ,,Wujek”, któremu uległ ślusarz-mechanik oddziału mechanicznego MDH, lat 26, pracujący w górnictwie 9 miesięcy.

Wypadek zaistniał w przecince 2, w pokładzie 405 na poziomie 680 m, w rejonie przesypu z przenośnika taśmowego typu VACAT-1000/2 na przenośnik taśmowy typu Labor-1000. Wyrobisko, o wysokości 3,4 m i szerokości 5,2 m oraz nachyleniu do 4o, wykonano w obudowie typu ŁP-9/V29, z rozstawem odrzwi co 0,75 m. Przenośnik Labor-1000, o długości 27,6 m, stanowił element przygotowywanej taśmowej odstawy urobku z projektowanej ściany 7 w pokładzie 405. Przenośnik był wyposażony w urządzenia sygnalizacji i zabezpieczenia ruchu. Poprzedzał go przenośnik taśmowy typu Mifama-1000/1, stanowiący odstawę urobku z eksploatowanej ściany IX.

W dniu 5.05.2010 r. na zmianie rannej, trwającej od godziny 600 do 1330, sztygar oddziału MDH skierował do przecinki 2 dwóch pracowników, w tym ślusarza przodowego oraz ślusarza-mechanika, do wykonania prac związanych z wymianą przesypu między przenośnikami VACAT-1000/2 i Labor-1000. Przodowy skierował ślusarza-mechanika do odkręcenia śrub mocujących elementy przesypu. Około godziny 755, w trakcie gdy ślusarz znajdował się na konstrukcji przesypu, nastąpiło uruchomienie przenośnika Labor-1000. Ślusarz upadł na będącą w ruchu taśmę i został przemieszczony przez przesyp na trasę przenośnika taśmowego Mifama-1000/1.

W wyniku upadku i uderzenia ślusarza o konstrukcję przesypu, oraz rurociągi zabudowane nad trasą przenośnika Labor-1000, ślusarz doznał obrażeń kręgosłupa.

Po przewiezieniu poszkodowanego do szpitala Wojewódzkiego nr 5 w Sosnowcu i specjalistycznym badaniu, stwierdzono złamanie kręgu L-2, zwichnięcie kręgów L-2/3, stłuczenie klatki piersiowej i brzucha określając wypadek jako ciężki. O godzinie 1230 KRZG poinformował dyrektora OUG o wypadku ciężkim.

Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie się pracownika o konstrukcję przesypu i znajdujące się nad trasą przenośnika taśmowego rury, w wyniku pochwycenia i przemieszczenia przez uruchomiony przenośnik taśmowy typu Labor-1000, w następstwie braku zabezpieczenia stanu wyłączenia przenośnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. Nakazał:
Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszego prowadzenia prac związanych z montażem przenośników taśmowych: typu Labor-1000 zabudowanego w przecince 2 oraz typu Vacat-1000/2 zabudowanego w chodniku materiałowym zachód, w pokładzie 405 na poziomie 680 m, do czasu:

  • odłączenia zasilania w energię elektryczną napędów tych przenośników,
  • dokonania i wdrożenia szczegółowych ustaleń w zakresie bezpiecznego montażu i wyposażenia przenośników w urządzenia sterowania, sygnalizacji i zabezpieczenia ruchu oraz koordynacji prowadzonych robót,
  • dokonania komisyjnego odbioru technicznego przenośników przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskania jego zezwolenia na oddanie ich do ruchu.

II. Zalecił:
1. Ponownie przeszkolić zainteresowanych pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania prac związanych z montażem i oddawaniem do ruchu przenośników taśmowych.
2. Z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.