do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/5_08_2010_1
Drukuj grafikę : tak / nie

5.08.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.08.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 51/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 5.08.2010 r. ok. godz. 1650 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu - Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, ruch I rejon „Saturn” w szybie „Paweł”, któremu uległ przodowy brygady szybowej, cieśla szybowy - pracownik Zakładu Robót Górniczych „Górrem” w Katowicach, podczas wykonywania wnęki w obudowie murowej szybu z pomostu przekładanego na głębokości 198 m.

Wypadek zaistniał w szybie „Paweł”, podczas wykonywania wnęki w obudowie murowej z pomostu przekładanego, na głębokości 198 m. Szyb „Paweł” jest szybem wdechowo - zjazdowym, jednoprzedziałowym w obudowie murowej o grubości 0,60 m z cegły, o przekroju beczkowym o wymiarach 5,3 x 5,6 m i głębokości 213,6 m.

W szybie zainstalowany jest górniczy wyciąg szybowy wyposażony w maszynę wyciągową jednobębnową typu WB-1000z, klatkę jednopiętrową, poruszającą się z prędkością 1 m/s, o ładowności 0,95 Mg dla prowadzenia transportu materiałów i 0,45 Mg dla prowadzenia jazdy ludzi. Jazda ludzi i transport materiałów prowadzone są pomiędzy zrębem szybu i poz. 210 m.

W szybie istnieje możliwość transportu materiałów, o ciężarze do 5 Mg, za pomocą kołowrotu „KUBA-5”. Szyb wyposażony jest w pomost przekładany przemieszczany kołowrotem „KUBA-5”, z którego mogą być wykonywane roboty szybowe w całym przekroju rury szybowej. W czasie wykonywania robót pomost jest wsparty na dźwigarach szybowych i zakotwiony do obmurza szybu. Zjazd brygady na pomost odbywa się za pomocą wyciągu szybowego. W wyciągu szybowym stosowana jest łączność szybowa telefoniczna pomiędzy maszyną wyciągową, zrębem i poziomem 210 m, a podczas robót w szybie stosowany jest radiowy system łączności szybowej Motorola GP-900 Ex.

W szybie na głębokości 198 m wykonywana jest, przez firmę ZRG „Górrem” w Katowicach, stopa szybowa z dylatacją do zabudowy pomostu wsporczego pod zabudowę korka szybowego. Prace te są prowadzone z pomostu przekładanego zabudowanego około 0,5 m poniżej dolnej krawędzi stopy.

W dniu 5 sierpnia 2010 r. na zmianie B, rozpoczynającej się o godz. 1400, pięcioosobowa brygada szybowa firmy ZRG „Górrem” w Katowicach zatrudniona była do robót związanych z wykonywaniem wnęki, w obudowie murowej szybu po stronie zachodniej, przy użyciu młotów pneumatycznych. Prace polegały na urabianiu obudowy murowej, a następnie wywożeniu skruszonego urobku, przy pomocy klatki, do wnęki szybowej na poz. 195 m. Ok. godz. 1650 przodowy brygady szybowej, przy użyciu młota pneumatycznego, urabiał obudowę murową we wnęce stojąc na spągu wnęki, na wysokości 0,55 m, nad podestem roboczym pomostu. Nie był zabezpieczony sprzętem osobistego zabezpieczenia chroniącym przed upadkiem z wysokości. W trakcie wykonywania tych czynności prawdopodobnie przodowy stracił równowagę, spadł na podest roboczy a następnie, z powodu braku w tym miejscu poręczy ochronnej, spadł z wysokości 12,3 m na dno szybu.

W wyniku upadku poszkodowany doznał urazu głowy, rany tłuczonej głowy, złamania mnogiego kości twarzoczaszki, złamania żeber, stłuczenia płuca lewego, złamania kompresyjnego kręgu Th 10, złamania kości ramieniowej lewej.

Ustalanie przyczyn i okoliczności zaistnienia wypadku ciężkiego prowadzi Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechaniczych w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał przedsiębiorcy wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej wykonywania wnęki w obudowie murowej szybu „Paweł” na głębokości 198 m z pomostu przekładanego, do czasu uzupełnienia brakującego segmentu poręczy ochronnej i krawężnika o dł. 1,4 m tego pomostu.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.