do góry

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 13 lipca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 33/2015/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 6.07.2015 r. około godziny 2030  w Przedsiębiorstwie Górniczym  „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, na skrzyżowaniu chodnika kierunkowego nr 3 ze ścianą nr 102 w pokładzie 325/1, na poziomie  VI (550m), któremu uległ młodszy górnik oddziału górniczego G-1, lat 25, pracujący w górnictwie 2 lata i 8 miesięcy.

Ścianę 102 prowadzono systemem podłużnym z zawałem stropu. Odcinek ściany o długości około 1,5 m, bezpośrednio przyległy do chodnika kierunkowego  nr 3, zabudowany był obudową indywidualną w postaci trzech podciągów stalowych o profilu „V”,

z których każdy podbudowany był  trzema hydraulicznymi stojakami  stalowymi typu SHC(W-2). Zgodnie z ustaleniami technologii „ Wykonania wzmocnień chodnika kierunkowego nr 3 oraz dolnej wnęki ścianowej ściany nr 102 w pokł. 325/1 dla utrzymania chodnika dla ściany nr 101 w pokł. 325/1” z dnia 12.02.2015 r., stojaki powinny być zabezpieczone przed samoczynnym przewróceniem się. Sukcesywnie, wraz z postępem ściany, przebudowywana obudowa indywidualna ściany zastępowana była kasztami drewnianymi, bukowymi.

W dniu 6.07.2015 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zm. oddziału G-1 skierował w rejon skrzyżowania ściany z chodnikiem kierunkowym 3, trzyosobową brygadę pracowników do zabudowy kasztów drewnianych. Po zakończeniu urabiania kolejnego skrawu przodowy wnęki wysłał młodszego górnika do transportu materiału do zabudowy kasztów. Około godziny 2030, podczas wyjścia pracownika ze ściany do chodnika kierunkowego 3, nastąpiło wysunięcie się stojaka typu SHC (W-2), spod podciągu stalowego. Przewracający się stojak uderzył młodszego górnika, powodując u niego uraz głowy oraz chwilowy stan utraty przytomności. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielił sanitariusz a następnie zastęp ratowniczy. Podczas transportu poszkodowanego udzielenie pomocy przejął lekarz. Zastęp ratowniczy na noszach wytransportował przytomnego poszkodowanego na powierzchnię, skąd został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, gdzie w dniu 7.07.2015 r. wydano opinię lekarską opatrzoną zapisem: „Pacjent po wypadku w PG „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Wypadek ciężki”, bez podania rodzaju stwierdzonych obrażeń.

Bezpośrednio po zdarzeniu kierownik ruchu zakładu górniczego poinformował dyżurującego Dyrektora OUG w Katowicach o wyjeździe karetki do szpitala. Po wykonaniu wizji lokalnej przez Kopalniany Zespół Powypadkowy, około godziny 130 w dniu 7.07.2015 r. wznowiono eksploatację ściany 102. W dniu 7.07.2015 r. kierownik ruchu zakładu górniczego poinformował Dyrektora OUG w Katowicach o zakwalifikowaniu wypadku jako ciężki. W dniu tym zostały przeprowadzone oględziny rejonu miejsca zdarzenia przez przedstawiciela OUG w Katowicach.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie młodszego górnika przewracającym się stojakiem typu SHC (W-2), wysuniętym spod podciągu stalowego zabudowanego na odcinku ściany z obudową indywidualną.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
  2. Bezzwłocznie przeszkolić pracowników w zakresie prawidłowej zabudowy, sposobu rozparcia i zabezpieczenia przed przewróceniem stojaków typu SHC, stanowiących elementy obudowy indywidualnej.
  3. Sprawdzić przez specjalistyczną jednostkę badawczą parametry techniczne oraz poprawność wykonania, zabezpieczonego w trakcie oględzin, stalowego stojaka hydraulicznego typu SHC (W-2), który stanowił element obudowy indywidualnej odcinka ściany 102 w rejonie skrzyżowania z chodnikiem kierunkowym nr 3.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.