do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/9_07_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

9.07.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 14.07.2010 r.

INFORMACJA Nr 43/2010/EW

o wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 9 lipca 2010 r., około godz. 1105, związanym z opadem odspojonej ze stropu łaty skalnej w pochylni L-71, rejon szybów LW, oddział G-8 PeBeKa Lubin S.A. w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Lubin”.

Wypadek ciężki miał miejsce w pochylni L-71 drążonej z przecinki P-14 w kierunku P-15, na wybiegu ok. 25 m od przecinki P-14. Pochylnia L-71 wchodzi w skład wiązki wyrobisk udostępniających, drążonych na poziomie 640 w kierunku południowo-zachodnim, w rejonie LW kopalni Lubin.

W rejonie drążonej wiązki wyrobisk L-70, L-71, L-72, złoże posiada miąższość średnio 1,5 m i występuje w obrębie serii dolomitycznej (0,2 m), serii łupkowej (0,2 m) i piaskowcowej (1,1 m). Bezpośrednio nad stropem złoża zalega dolomit ciemnoszary, smugowany substancją ilastą, o miąższości do 2,0 m. Nad nim występuje wapień twardy, zwięzły,ze szwami stylolitowymi oraz smugami ilastymi, z nieregularnymi skupieniami gipsu w postaci soczewek do 1 cm. Łączna miąższość wapieni wynosi 29,0 m. Złoże występuje na głębokości około 450 m ppm. Warstwy złożowe zapadają generalnie w kierunku północno-wschodnim pod kątem około 3-40. W opisywanym rejonie nie stwierdzono żadnych uskoków.

Do zabezpieczania stropu w rejonie wiązki wyrobisk L-70, L-71, L-72 stosowano kotwie wklejane o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,0 m x 1,0 m, wklejanych na pełnej długości.

W dniu 9 lipca 2010 r. na zm. I trzyosobowa brygada: górnik przodowy, górnik operator SWK i pomocnik operatora SWK, miała za zadanie zabudowanie dwóch przodków tj. pochylni L-70 i L-71. Około godz. 1000 brygada ukończyła kotwienie przodka w pochylni L-70 i przemieściła się do przodka w pochylni L-71. Przed przystąpieniem do planowanej budowy, górnik przodowy polecił wcześniej uzupełnić „ubytki obudowy”, w dwu ostatnich rzędach, w miejscach gdzie wystąpiło złuszczania się stropu. Około godz. 1105 po odwierceniu kolejnego otworu kotwiowego, z przestrzeni między- kotwiowej, w pobliżu nowo zabudowanej kotwi, odspoiła się bryła dolomitu o wymiarach ok. 70 x 50 x 30 cm. Spadająca bryła dolomitu uderzyła, wymieniającego żerdź w wiertarce, pomocnika operatora SWK przygniatając go jednocześnie do konstrukcji ramy wysięgnika.

Poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielili członkowie brygady. Po przewiezieniu go pod szyb, został przejęty przez lekarza ratownika. Lekarz udzielił poszkodowanemu pomocy medycznej, podczas której stwierdził u niego rany głowy oraz okolicy lędźwiowej. Po wywiezieniu na powierzchnię poszkodowany został przetransportowany na obserwację do szpitala Miejskiego w Lubinie. W szpitalu, w wyniku badań lekarskich, u poszkodowanego stwierdzono ogólne potłuczenia ciała, ranę tłuczoną głowy, wstrząśnienie mózgu, stłuczenia boku prawego z otarciami naskórka, złamanie obojczyka prawego, łopatki prawej, uraz klatki piersiowej ze stłuczeniem płuca prawego, złamanie żeber VII-XII prawych w części przykręgosłupowej, odmę płuca prawego, złamanie wyrostków poprzecznych kręgów L1-L5 po stronie prawej i wyrostka poprzecznego L5 po stronie lewej, złamanie kości krzyżowej z krwiakiem zaotrzewnowym, złamanie kości udowej prawej.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego spadającą bryłą skalną, odspojoną ze stropu z przestrzeni międzykotwiowej.

Po oględzinach przeprowadzonych 9 lipca 2010 r., Dyrektor OUG we Wrocławiu decyzją l.dz. L/G/8/10/KDł nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej prowadzenia robót w pochylni L-71 z przecinki p-14 w kierunku przecinki p-15 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, do czasu:

  • doprowadzenia wentylacji lutniowej do stanu zgodnego z przepisami,
  •  dokonania niezbędnej obrywki skał i uzyskania właściwego wyłożenia ociosów,
  • ustalenia bezpiecznego sposobu zabezpieczenia stropu wyrobiska prowadzonego w trudnych warunkach geologiczno-górniczych, związanych z występowaniem przerostów i ślizgów.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.