do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

11/2016 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 11/2016

Piotr MAŁKOWSKI

Obudowa kotwowa wczoraj i dziś w aspekcie obowiązujących przepisów

Samodzielna obudowa kotwowa w polskich kopalniach węgla kamiennego nie jest stosowana od 2009 r. Ostatni dokument prawny w zakresie kotwienia powstał w 2002 r., stanowiąc modyfikację pierwszego rozporządzenia z 1997 r. Rozwój techniki górniczej oraz technologii kotwienia w odniesieniu do materiałów, urządzeń, rozwiązań konstrukcyjnych oraz możliwości jej stosowania sprawił, że wiele przepisów dotyczących projektowania, wykonywania i kontroli obudowy kotwowej jest nieaktualnych i wymaga dostosowania do obecnego stanu wiedzy. W artykule odniesiono się do niektórych z nich, przedstawiając wyniki ostatnich badań dotyczących kotwi, prowadzonych w Polsce i na świecie i sugestie możliwych poprawek, jakie należałoby uwzględnić przy opracowywaniu nowych dokumentów prawnych w zakresie kotwienia wyrobisk w kopalniach węgla.


Piotr STRZAŁKOWSKI, Katarzyna SZAFULERA

Przykład analizy sumowania deformacji terenu górniczego w długim przedziale czasu

W pracy przedstawiono studium przypadku oddziaływania eksploatacji górniczej na budynek w długim przedziale czasu. Na tym przykładzie dokonano analizy sposobów sumowania wartości wskaźników deformacji wywołanych eksploatacją górniczą. Sumowanie obniżeń i nachyleń nie stwarza problemów i poglądy na ten temat wśród inżynierów są zgodne. Kontrowersje budzi natomiast sumowanie odkształceń poziomych. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń sumowania odkształceń dla kilku propozycji w tym zakresie, w tym zgodnie z zasadą tzw. „relaksacji” odkształceń. Otrzymane wyniki obliczeń poddano analizie i przedstawiono stosowne wnioski, w tym mówiące o konieczności podjęcia dyskusji nad sposobem sumowania wartości odkształceń poziomych w długich przedziałach czasu.


Adam MALIK

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy górniczego za szkody w gruntach rolnych i leśnych

Publikacja porusza zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorców górniczych za szkody wyrządzone w gruntach rolnych i leśnych związku z prowadzeniem zakładu górniczego, omawiając charakter prawny oraz zasady tej odpowiedzialności, przesłanki kreujące obowiązek restytucyjny przedsiębiorcy górniczego, a także sposób naprawienia szeroko pojętych szkód w gruntach rolnych i leśnych.


Andrzej SKRZYDŁO, Krystian OŚLIZŁO, Przemysław POLOCZEK

Problemy pogłębiania szybu VI KWK „Budryk” na odcinku uskoku chudeckiego

Artykuł omawia rozwiązania techniczne zastosowane w czasie pogłębiania szybu VI w KWK „Budryk” – najgłębszego szybu w Polsce – w czasie przechodzenia osłabionego górotworu w strefie uskoku chudeckiego.


Bernard RAK, Jerzy GRYCMAN

Święta Barbara – patronka górników


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00