do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 02/2019

Piotr STRZAŁKOWSKI

Uproszczona analiza przebiegu deformacji ciągłych w miejscu posadowienia obiektu

W artykule przedstawiono przykład analizy wpływu eksploatacji górniczej na obiekt budowlany. Podobnie jak w wielu przypadkach, w rejonie obiektu nie prowadzono pomiarów geodezyjnych. W związku z tym analizy przeprowadzono za pomocą teorii Budryka-Knothego. Komputerowa symulacja czasoprzestrzennego rozwoju eksploatacji pozwoliła na określenie prawdopodobnych, maksymalnych wartości wskaźników deformacji. Czas zakończenia procesu deformacji terenu górniczego określono, wykorzystując opracowane specjalnie w tym celu wzory empiryczne. W pracy zwrócono również uwagę na problem sumowania odkształceń poziomych w długich przedziałach czasu.


Mirosław MAZUR, Marek KRYCIŃSKI, Norbert GZUK

Badania diagnostyczne silników napędowych pomp głównego odwadniania w kopalniach

W artykule omówiono wybrane badania diagnostyczne silników elektrycznych napędzających pompy w pompowniach głównego odwadniania w podziemiach kopalń. Przedstawiono również przykłady badań i interpretację wyników pozwalającą na ocenę stanu technicznego badanych maszyn.


Wojciech NALEWAJSKI

Wody termalne Polski – przykład ich niekonwencjonalnego wykorzystania do hodowli ryb morskich

W artykule przybliżono zagadnienia eksploatacji wód termalnych w Polsce oraz – na przykładzie zakładów górniczych działających na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu – sposobów ich wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem niekonwencjonalnego zastosowania jurajskiej wody geotermalnej do ekologicznej, basenowej hodowli ryb morskich (łososia atlantyckiego).


Żaklina KONOPACKA, Tomasz KUDŁATY

Obciążenie psychiczne na stanowiskach pracy w kopalniach surowców skalnych

Obciążenie psychiczne z powodu stresu w miejscu pracy jest istotnym problemem w przemyśle wydobywczym. Może powodować absencję pracowników, spadek wydajności pracy i kłopoty zdrowotne. W pracy przedstawiono badania tego problemu przeprowadzone metodą ankietową. Analiza ankiety wykazała, że dla pracowników najbardziej uciążliwe i stresogenne były warunki szkodliwe na terenie kopalni oraz presja wywołana terminowością wykonywanych zadań i wielkością osiąganego wyniku.


Wiesława ROKOSZ, Beata KOPCZYŃSKA

„Okienko górnicze” dwa razy w miesiącu


Leszek SOBIERAJ

Ludzie z pasją Życie na szlaku. Stanisław Bajda, emerytowany górnik KWK „Ziemowit”


Teresa SEMIK

Historia i współczesność górnictwa. Górnicy wracali z emigracji zarobkowej we Francji, Belgii, Jugosławii. I już nie mogli wyjechać


Michał WROŃSKI

Historia i współczesność górnictwa Z dziejów zapomnianego górniczego imperium, czyli jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach…


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00