do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

09/2017 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 09/2017

Mirosław KRZYSTOLIK , Andrzej BAUEREK

Wpływ wyższych harmonicznych w obwodach elektrycznych na dokładność pomiarów prądów i napięć w kontekście poprawności działania zabezpieczeń energetycznych.

Utrzymanie ruchu ciągów technologicznych wymaga precyzji w zakresie maksymalnie dokładnych pomiarów parametrów związanych z bezpośrednim użytkowaniem urządzeń elektroenergetycznych. W tym kontekście istotne jest stosowanie odpowiednich przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie – odpowiedni dobór klasy dokładności przyrządu oraz precyzyjne określenie błędów pomiarowych. Opierając się na obliczeniach i pomiarach laboratoryjnych, autorzy artykułu analizują błędy pomiarowe wynikające z występowania wyższych harmonicznych w obwodach elektrycznych.


Ireneusz GRZYBEK

Przegląd technologii pozyskania metanu z dziewiczych pokładów węgla – w kontekście Polski Artykuł opisuje technologie eksploatacji metanu z dziewiczych pokładów węgla, w tym metody stymulacji przepuszczalności i modele udostępnienia złoża, na tle budowy geologicznej GZW i uwarunkowań inżynierii złożowej uwalniania gazów z węgla. Prezentuje też wyniki ich dotychczasowego stosowania w Polsce.

Artykuł opisuje technologie eksploatacji metanu z dziewiczych pokładów węgla, w tym metody stymulacji przepuszczalności i modele udostępnienia złoża, na tle budowy geologicznej GZW i uwarunkowań inżynierii złożowej uwalniania gazów z węgla. Prezentuje też wyniki ich dotychczasowego stosowania w Polsce.


Wiesław GRZEBYK, Lech STOLECKI

Metody pomiarowe oceny zagrożenia wstrząsami sejsmicznymi w kopalniach podziemnych

W artykule omówiono aktualnie stosowane metody pomiarowe oceny zagrożenia wstrząsami sejsmicznymi w kopalniach podziemnych. Wskazano na szczególną przydatność tzw. metod „inwazyjnych”, w których układ pomiarowy jest umiejscowiony w obrębie stref wstrząsogennych (warstwy stropowe). Wspólnym wyróżnikiem interpretacyjnym wyników pomiarów tymi metodami są zmiany objętościowe masywu skalnego i struktury ośrodka skalnego. Większość wstrząsów występuje bowiem po anomalnym wzroście objętości stropowych partii górotworu. Poprzedzający wstrząsy wysokoenergetyczne proces deformacji górotworu trwa kilka-kilkanaście dni i zachodzi na względnie dużej powierzchni/objętości. Tym samym wymienione ramy przestrzenno-czasowe tego procesu stwarzają korzystne warunki dla jego monitorowania z dalszej odległości, pod warunkiem zastosowania odpowiednio dobranych i czułych metod pomiarowych.


Tomasz ROKITA

Bezpieczeństwo pracy platform roboczych

Artykuł dotyczy bezpieczeństwa pracy platform roboczych. Platformy tego typu wykorzystywane są przy różnych pracach wykonywanych zarówno na wysokości, jak i w szybach górniczych stanowią zawsze zagrożenie dla bezpieczeństwa osób na nich przebywających. Właściwe zaprojektowanie tych obiektów oraz opracowanie zasad ich poprawnej eksploatacji jest kluczowym aspektem ich bezpieczeństwa [3]. Artykuł powstał na bazie ekspertyzy wykonywanej dla ustalenia przyczyn wypadku platformy roboczej, w wyniku którego śmierć poniosło czterech pracowników obsługujących platformę.


Danuta REŚKO

Uzdrowiska polskie i surowce lecznicze w gospodarce rynkowej


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00