do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

07/2016 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 07/2016

Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI Michał ŹRÓBEK

Metoda uszczelniania otoczenia głowicy szybu Kościuszko w Kopalni Soli „Wieliczka”

 

Dopływ wody do każdej kopalni, a zwłaszcza kopalni soli stanowi poważne zagrożenie. W artykule przedstawiono technologię doszczelniania górotworu otaczającego obudowę szybu Kościuszko w Kopalni Soli „Wieliczka”, gdzie zastosowano iniekcję strumieniową, jako zasadniczą metodę wykonania ekranu przeciwfiltracyjnego na zewnątrz obudowy szybu i iniekcję klasyczną, jako metodę uzupełniającą doszczelnienia nasypu antropogenicznego, znajdującego się pod posadzką piwnicy szybowej. Do prac uszczelniających zastosowano zaczyny geopolimerowe i superplastyfikator, dzięki czemu znacznie poprawiono właściwości reologiczne zaczynu i zwiększono odporność na korozję. Podczas prac prowadzono ciągły monitoring telemetryczny i wizyjny obudowy szybu, który specjalnie zaprojektowano i zainstalowano do tego celu.


Henryk KLEIN

Wymagania formalno-prawne w zakresie remontów i przebudowy kopalnianych, napowietrznych stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Starzenie się aparatury napowietrznych stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia, zasilających podziemne zakłady górnicze, wymusza ich remonty i przebudowy. Budowa, przebudowa i remont tych stacji muszą być wykonane według wymagań Prawa geologicznego i górniczego, ale także Prawa budowlanego i kilku innych ustaw. Powoduje to, że procedury administracyjne związane z robotami są dość skomplikowane. Intencją niniejszego artykułu jest zebranie i przybliżenie tych procedur oraz wskazanie niejednoznaczności w obowiązujących przepisach. W podsumowaniu przedstawiono kolejno uporządkowane, główne czynności administracyjne i przygotowawcze, konieczne dla rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót.


Jacek MURZYDŁO

O możliwości udostępniania planów ruchu zakładów górniczych, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Artykuł zajmuje się problematyką udostępniania planów ruchu zakładu górniczego oraz zawartych w nich informacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przybliża ponadto tematykę udostępniania powyższych informacji w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 


Wiesław WITEK, Piotr BUKALSKI

Nowe technologie w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

W artykule przedstawiono szereg nowych i zmodyfikowanych technologii zaprojektowanych dla szczególnych warunków geologiczno-złożowych tzw. formacji zbitych (tight formations), stosowanych nie tylko w poszukiwaniu niekonwencjonalnych, ale także konwencjonalnych złóż węglowodorów.


Dawid Keller

Kolej i przemysł – zapomniane dziedzictwo na przykładzie Rybnika i okolic


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00