do góry
Strona główna / O nas / WUG / Struktura / Komórki organizacyjne / Biuro Budżetowo-Finansowe

Biuro Budżetowo-Finansowe

Dyrektor: Ewa Bałchanowska

 • Tel. 32 736 17 21
 • Faks: 32 736 17 26
 • e-mail: bbf[at]wug.gov.pl

Do zadań Biura Budżetowo-Finansowego należy całokształt spraw budżetowych, finansowo-księgowych oraz socjalnych, związanych z działalnością urzędów górniczych, w szczególności:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej dochodów i wydatków części budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na kontach syntetycznych i analitycznych, w odniesieniu do wszystkich operacji gospodarczych poszczególnych jednostek, zgodnie z zarządzeniem nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 94, z 2016 r. poz. 38 oraz z 2017 r. poz. 8 i 18);
 • opracowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych, zgodnych z ewidencją księgową, dla Ministra Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Służby Cywilnej;
 • prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych będących w posiadaniu urzędów górniczych;
 • koordynowanie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 69);
 • opracowywanie projektu dochodów i wydatków części budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na każdy rok budżetowy, w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji sejmowych i senackich w części dotyczącej zakresu działania biura;
 • monitorowanie wykonywania dochodów i wydatków części budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowych;
 • dokonywanie gotówkowych i bezgotówkowych dyspozycji pieniężnych;
 • windykacja należności płatniczych;
 • prowadzenie kasy, zgodnie z instrukcją kasową, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 68 i 96);
 • dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej realizacji poleceń krajowych wyjazdów służbowych pracowników urzędów górniczych;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, naliczanie wynagrodzeń pracowników urzędów górniczych i sporządzanie list płac z tytułu wynagrodzeń i zasiłków oraz przygotowywanie wynagrodzeń bezosobowych;
 • realizacja obowiązków określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie sporządzania w systemie PŁATNIK na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
  • zgłoszeń pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowań pracowników z tych ubezpieczeń,
  • zgłoszeń zleceniobiorców oraz innych osób, z którymi Wyższy Urząd Górniczy zawarł umowy cywilnoprawne, do ubezpieczeń społecznych,
  • deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty w zakresie wypłaconych wynagrodzeń wynikających w szczególności z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie ewidencji pracowników urzędów górniczych w szczegółowości niezbędnej dla ewidencji wydatków w układzie zadaniowym;
 • prowadzenie imiennej ewidencji wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
 • odprowadzanie należności publicznoprawnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie i wypełnianie zaświadczeń dla celów emerytalnych dla pracowników i byłych pracowników urzędów górniczych, w części dotyczącej wynagrodzeń;
 • przekazywanie organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 oraz z 2017 r. poz. 624), w sprawach załatwianych w Wyższym Urzędzie Górniczym;
 • weryfikowanie pod względem finansowym projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Wyższy Urząd Górniczy oraz prowadzenie rejestru tych umów;
 • prowadzenie działalności socjalnej dla pracowników oraz byłych pracowników urzędów górniczych, a także gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, 1984 i 2255) oraz zarządzeniem nr 37 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 84);
 • obsługa Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie realizacji obowiązków organu upoważnionego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (Dz. U. poz. 151);
 • nadzorowanie oraz koordynowanie pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego w zakresie spraw finansowo-księgowych. 

Do zadań Biura Budżetowo-Finansowego należy również obsługa finansowo-księgowa i kasowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

W ramach organizacyjnych Biura Budżetowo-Finansowego działa Główny Księgowy Wyższego Urzędu Górniczego,  którego zakres obowiązków i odpowiedzialności określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00