do góry
Strona główna / O nas / WUG / Struktura / Komórki organizacyjne / Biuro Dyrektora Generalnego

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor:

Aneta Rogowska (wykonująca zadania dyrektora w zakresie właściwości Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu)

Barbara Kosmowska (wykonująca zadania dyrektora w zakresie właściwości Wydziału Kadr i Szkolenia)

Jarosław Królikowski (wykonujący zadania dyrektora w zakresie właściwości Wydziału Komputeryzacji i Informatyzacji)

 • Tel. 32 736 17 22
 • Faks 32 736 17 05
 • e-mail: bdg[at]wug.gov.pl

Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy całokształt spraw kadrowych, administracyjnych, gospodarczych, transportowych oraz informatycznych, związanych z działalnością urzędów górniczych.

Wydział Kadr i Szkolenia

Naczelnik:

Barbara Kosmowska

 • Tel. 32 736 17 60,  32 736 17 61
 • Faks: 32 736 18 29,  32 251 48 84
 • e-mail: gk[at]wug.gov.pl

Do kompetencji Wydziału Kadr i Szkolenia należy całokształt spraw kadrowych związanych z działalnością urzędów górniczych, w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowywanie i realizowanie wniosków dotyczących uprawnień pracowniczych, prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie i aktualizacja bazy danych kadrowych, informowanie i dokonywanie wstępnych ustaleń dotyczących uprawnień emerytalnych i przekazywanie pracownikom informacji o tych uprawnieniach oraz przygotowywanie dokumentacji w sprawach nabycia prawa do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • realizacja polityki zatrudnienia w urzędach górniczych oraz wdrażanie i monitorowanie stosowania narzędzi służących do zarządzania kadrami;
 • opracowywanie projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższym Urzędzie Górniczym;
 • koordynowanie naborów w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz monitorowanie prowadzonych naborów kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym;
 • współdziałanie ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych w organizowaniu szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup i stanowisk pracy w urzędach górniczych;
 • kierowanie pracowników Wyższego Urzędu Górniczego na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;
 • realizowanie obowiązków pracodawcy dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników urzędów górniczych;
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem w Wyższym Urzędzie Górniczym praktyk studenckich, staży absolwenckich oraz przygotowania zawodowego;
 • prowadzenie ewidencji poleceń krajowych wyjazdów służbowych pracowników Wyższego Urzędu Górniczego;
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy dla pracowników Wyższego Urzędu Górniczego;
 • przygotowywanie i realizowanie wniosków dotyczących uprawnień pracowniczych osób zatrudnionych w urzędach górniczych;
 • prowadzenie spraw dotyczących reklamowania z urzędu pracowników Wyższego Urzędu Górniczego od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • prowadzenie spraw dotyczących odznaczeń państwowych, odznak (z wyjątkiem Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie), wyróżnień oraz stopni górniczych, w tym sporządzanie wniosków, dyplomów oraz legitymacji;
 • prowadzenie ewidencji dodatkowego zatrudnienia urzędników państwowych oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym, a także podejmowania zajęć zarobkowych przez zatrudnione w Wyższym Urzędzie Górniczym osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym urzędników służby cywilnej;
 • koordynowanie sporządzania opisów stanowisk pracy w urzędach górniczych;
 • monitorowanie sporządzania ocen oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach górniczych;
 • przeprowadzanie okresowych i bieżących analiz stanu zatrudnienia i systemu wynagrodzeń w urzędach górniczych;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby statystyki, sprawozdawczości i kontroli, związanych z zakresem zadań biura;
 • zarządzanie szkoleniami w urzędach górniczych, w szczególności:
  • opracowywanie, we współpracy z komórkami Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowymi urzędami górniczymi oraz Specjalistycznym Urzędem Górniczym, rocznego planu szkoleń oraz monitorowanie stopnia jego realizacji,
  • gospodarowanie budżetem przeznaczonym na szkolenia w urzędach górniczych,
  • organizowanie szkolenia teoretycznego w ramach służby przygotowawczej;
 • monitorowanie funkcjonowania okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
 • obsługa Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, z wyjątkiem obsługi kancelaryjno-biurowej, w zakresie spraw dyscyplinarnych oraz obsługa administracyjna Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Transportu

Naczelnik: Aneta Rogowska

 • Tel. 32 736 17 25
 • Faks: 32 736 18 29, 32 251 48 84
 • e-mail: transport[at]wug.gov.pl

Do kompetencji Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu należy całokształt spraw administracyjnych i gospodarczych oraz transportowych związanych z działalnością urzędów górniczych, w szczególności:

 • administrowanie budynkami i lokalami będącymi w trwałym zarządzie Wyższego Urzędu Górniczego;
 • obsługa gospodarcza budynków będących w trwałym zarządzie Wyższego Urzędu Górniczego, usytuowanych przy ul. Poniatowskiego w Katowicach, łącznie z lokalami użytkowymi, w szczególności garażami, warsztatem samochodowym, myjnią oraz budynkami mieszkalnymi, polegająca na konserwacji oraz drobnych remontach pomieszczeń;
 • prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz gospodarki remontowo-konserwacyjnej;
 • zaopatrzenie materiałowe urzędów górniczych;
 • wydawanie pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także prowadzenie dokumentacji z tym związanej, zgodnie z przepisami określającymi zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym;
 • prowadzenie spraw związanych z umowami z tytułu usług z zakresu medycyny pracy;
 • prowadzenie Kancelarii Głównej Wyższego Urzędu Górniczego;
 • prowadzenie archiwum zakładowego Wyższego Urzędu Górniczego;
 • utrzymywanie i obsługa środków transportu w Wyższym Urzędzie Górniczym, prowadzenie gospodarki tymi środkami, zaopatrzenie w części samochodowe, wykonywanie remontów bieżących oraz przeglądów samochodów znajdujących się w ewidencji Wyższego Urzędu Górniczego;
 • prowadzenie wymiennikowni ciepła;
 • wydawanie, rozpowszechnianie oraz przechowywanie publikacji Wyższego Urzędu Górniczego, z wyjątkiem miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”;
 • załatwianie spraw związanych z prenumeratą czasopism dla urzędów górniczych;
 • nadzorowanie oraz koordynowanie pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego w zakresie gospodarki środkami transportu oraz archiwizowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych oraz wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych, związanych z działalnością urzędów górniczych, w szczególności: 
  • prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz gospodarki remontowo-konserwacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zarządzeniem nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze (Dz. Urz. WUG poz. 80) oraz zarządzeniem nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG poz. 81),
  • zaopatrzenie materiałowe urzędów górniczych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zarządzeniem nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze oraz zarządzeniem nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Wydział Komputeryzacji i Informatyzacji

Naczelnik: Jarosław Królikowski

 • Tel. 32 736 18 54
 • Faks: 32 736 18 29, 32 251 48 84
 • e-mail: admin[at]wug.gov.pl

Do kompetencji Wydziału Komputeryzacji i Informatyzacji należy prowadzenie spraw związa­nych z komputeryzacją i informatyzacją urzędów górniczych, w tym:

 • administrowanie systemami komputerowymi Wyższego Urzędu Górniczego;
 • koordynowanie kierunków komputeryzacji urzędów górniczych z założeniami strategii informatyzacji administracji publicznej;
 • planowanie, realizacja oraz nadzór nad komputeryzacją urzędów górniczych w ramach przyznanych środków budżetowych;
 • planowanie oraz nadzór nad wytworzeniem i wdrożeniem specjalistycznego oprogramowania do użytku wewnętrznego urzędów górniczych;
 • nadzór techniczny nad stroną internetową Wyższego Urzędu Górniczego, Biuletynem Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego oraz extranetem urzędów górniczych.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00