do góry
Strona główna / O nas / WUG / Struktura / Komórki organizacyjne / Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Dyrektor: 

 • Tel. 32 736 19 20
 • Faks: 32 736 18 29, 32 251 48 84
 • e-mail: ka[at]wug.gov.pl

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego:

 • planuje, organizuje, koordynuje oraz przeprowadza kontrole:
  • okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, działając w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz w zarządzeniu nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 38),
  • komórek Wyższego Urzędu Górniczego, działając w trybie określonym w zarządzeniu nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych;  
 • prowadzi - w sposób określony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. poz. 1480), standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, określanymi i ogłaszanymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 273 ust. 1 tej ustawy, oraz „Kartą audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym”, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym” (Dz. Urz. WUG poz. 39) - audyt wewnętrzny w Wyższym Urzędzie Górniczym przez:
  • systematyczną ocenę kontroli zarządczej w Wyższym Urzędzie Górniczym, w szczególności w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności, a także zadania zapewniające, mające na celu tę ocenę,
  • czynności doradcze na rzecz osób kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego;
 • rozpatruje skargi i wnioski dotyczące zadań lub działalności organów nadzoru górniczego oraz pracowników urzędów górniczych, działając w sposób określony w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
 • prowadzi rejestr skarg i wniosków dotyczących zadań lub działalności organów nadzoru górniczego oraz pracowników urzędów górniczych, a także sporządza roczne sprawozdanie z ich rozpatrywania;
 • dokonuje okresowo, nie rzadziej niż co 2 lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez okręgowe urzędy górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy;
 • koordynuje rozpatrywanie przez inne komórki Wyższego Urzędu Górnczego skarg i wniosków, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związana z zakresem zadań tych komórek, a w uzasadnionych przypadkach rozpatruje te skargi i wnioski;
 • prowadzi ewidencję skarg i wniosków, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, rozpatrywanych przez komórki Wyższego Urzędu Górniczego;
 • koordynuje rozpatrywanie przez inne komórki Wyższego Urzędu Górniczego petycji, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związana z zakresem zadań tych komórek, a w uzasadnionych przypadkach rozpatruje petycje;
 • prowadzi ewidencję petycji rozpatrywanych przez komórki Wyższego Urzędu Górniczego, a także przekazuje do Gabinetu Prezesa informację, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123), jej aktualizacje, o których mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, oraz zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, o której mowa w art. 14 tej ustawy;
 • dokonuje analizy działalności organów nadzoru górniczego, w tym działalności inspekcyjno-technicznej, a także wykonuje czynności doradcze na polecenie kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego.

Zadania  w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym są realizowane samodzielnie przez zatrudnionego w tej komórce audytora wewnętrznego.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00