do góry
Strona główna / O nas / WUG / Struktura / Komórki organizacyjne / Departament Energomechaniczny

Departament Energomechaniczny

Dyrektor: Zbigniew de Lorm

 

Zastępcy dyrektora:

Mirosław Krzystolik

Zbigniew Ligęza

 

 • Tel. 32 736 17 24,  32 736 17 28
 • Faks: 32 736 18 29, 32 251 48 84
 • e-mail: gem[at]wug.gov.pl

Departament Energomechaniczny nadzoruje i koordynuje działalność okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadza kontrole okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonuje zadania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:

 • maszyn, urządzeń i instalacji, stosowanych na powierzchni oraz w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych;
 • maszyn, urządzeń i instalacji, stosowanych podczas:
  • poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi na lądzie oraz w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów;
 • maszyn do urabiania, odstawy, zwałowania i transportu kopaliny w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • specjalistycznych narzędzi, urządzeń i przyrządów, w tym przyrządów pomiarowych, stosowanych w górnictwie;
 • maszyn, urządzeń i instalacji, stosowanych podczas prowadzenia działalności określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215), związanych z zakresem zadań departamentu.

Do zadań Departamentu Energomechanicznego należą również:

 • wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, z wyjątkiem urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych;
 • wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności albo organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w odniesieniu do wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz innych niż materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, środki ochrony indywidualnej oraz urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, emitujące hałas do środowiska, z wyjątkiem spraw o wykroczenia oraz spraw dotyczących kar pieniężnych;
 • koordynowanie wykonywania w Wyższym Urzędzie Górniczym zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności albo organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku, w odniesieniu do wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo 
art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, z wyjątkiem spraw o wykroczenia oraz spraw dotyczących kar pieniężnych, a także współpraca w tej dziedzinie z właściwą komórką w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • udział w spotkaniach grup współpracy administracyjnej i grup roboczych dla dyrektyw nowego podejścia oraz udzielanie informacji dotyczących stosowania maszyn i urządzeń w górnictwie, w ramach współpracy z innymi organami administracji rządowej, przedsiębiorcami górniczymi oraz producentami maszyn i urządzeń dla górnictwa;
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli wykonywania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 976), w zakresie przyrządów pomiarowych stosowanych w zakładach górniczych;
 • koordynowanie działań innych komórek Wyższego Urzędu Górniczego, związanych z nadzorem i kontrolą w odniesieniu do likwidacji górniczych wyciągów szybowych, układów i urządzeń głównego odwadniania oraz urządzeń głównego przewietrzania;
 • rozpatrywanie wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu; 
 • zamieszczanie i aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego wykazu osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego; 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • prowadzenie spraw związanych z serwisowaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb urzędów górniczych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • koordynowanie opiniowania projektów Polskich Norm i projektów norm europejskich związanych z działalnością urzędów górniczych; 
 • prowadzenie i aktualizowanie zbioru norm z zakresu górnictwa związanych z działalnością urzędów górniczych, w tym powoływanych w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz Komitetami Technicznymi;
 • rozpatrywanie spraw wynikających ze skarg, wniosków, petycji, interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00