do góry
Strona główna / O nas / WUG / Struktura / Komórki organizacyjne / Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa

Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa

Dyrektor: wykonująca obowiązki dyrektora Alicja Stefaniak

Zastępca dyrektora: 

 

 

 • Tel. 32 736 17 40
 • Faks: 32 736 18 29, 32 251 48 84
 • e-mail: gow[at]wug.gov.pl

Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa nadzoruje i koordynuje działalność okręgowych urzędów górniczych, przeprowadza kontrole okręgowych urzędów górniczych, a także wykonuje zadania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:

 • rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń górniczych w górnictwie otworowym, w tym erupcyjnego i siarkowodorowego;
 • prowadzenia robót górniczych w górnictwie otworowym, z uwzględnieniem występujących zagrożeń;
 • ratownictwa górniczego w górnictwie otworowym;
 • przygotowania kopaliny do transportu, transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych w górnictwie otworowym;
 • prowadzenia robót geologicznych, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215), oraz, w zakresie górnictwa otworowego, robót geologicznych, o których mowa w art. 87 tej ustawy, i robót wiertniczych;
 • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów;
 • funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w zakładach górniczych, w szczególności oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • zatwierdzania programów szkolenia osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności;
 • działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych;
 • zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych, w szczególności zapylenia powietrza, hałasu i wibracji.

Do zadań Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa należą również:

 • udział w rozpatrywaniu wniosków o stwierdzenie kwalifikacji kierownika jednostki ratownictwa górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;
 • wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zadań departamentu; 
 • udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;
 • udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (z wyjątkiem spraw o wykroczenia) jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności, w odniesieniu do: 
  • środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego, 
  • urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, emitujących hałas do środowiska;
 • rozpatrywanie spraw wynikających ze skarg, wniosków, petycji, interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • obsługa prac Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych;
 • obsługa kancelaryjno-biurowa służby bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych;
 • analizowanie przyczyn: 
  • chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładu górniczego, 
  • zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;
 • statystyczne opracowywanie danych o:
  • niebezpiecznych zdarzeniach, wypadkach oraz zgonach naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
  • działalności represyjnej organów nadzoru górniczego,
  • czynnościach inspekcyjno-technicznych wykonywanych przez pracowników urzędów górniczych;
 • prowadzenie ewidencji zakładów górniczych, w tym ewidencji zatrudnienia i wydobycia;
 • redagowanie działu „Statystyki” na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego;
 • redagowanie rocznej „Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną”;
 • koordynowanie oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;
 • opracowywanie planów wykonywania czynności pogotowia technicznego Wyższego Urzędu Górniczego;
 • pełnienie służby dyspozytorskiej w Wyższym Urzędzie Górniczym;
 • obsługa centrali telefonicznej.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00