do góry
Strona główna / O nas / WUG / Struktura / Komórki organizacyjne / Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego

Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego

Dyrektor: Zbigniew Rawicki

 

Zastępcy dyrektora:

Andrzej Stępień

Dariusz Katan

 

 • Tel.: 32 736 17 18,  32 736 17 33
 • Faks: 32 736 18 29, 32 251 48 84
 • e-mail: gpo[at]wug.gov.pl

Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego nadzoruje i koordynuje działalność okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, przeprowadza kontrole okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonuje zadania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:

 • rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń górniczych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, w tym: tąpaniami, wstrząsami sejsmicznymi, zawałowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, klimatycznego, pożarowego, wodnego, osuwiskowego, obrywaniem się skał;
 • prowadzenia robót górniczych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, w tym: obudowy wyrobisk górniczych, drążenia wyrobisk górniczych, systemów i technologii eksploatacji, robót udostępniających i przygotowawczych, zwałowania skał nadkładu i odpadów, z uwzględnieniem występujących zagrożeń;
 • przewietrzania wyrobisk górniczych;
 • ratownictwa górniczego w górnictwie podziemnym i odkrywkowym;
 • układów i instalacji służących do pozostającego w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowania węgla kamiennego do sprzedaży, przygotowania kopaliny do transportu oraz transportu wewnątrzzakładowego w górnictwie podziemnym i odkrywkowym;
 • prowadzenia robót geologicznych, o których mowa w art. 87 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215), oraz wiertniczych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym;
 • nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w tym badań geofizycznych z użyciem środków strzałowych, a także wytwarzania materiałów wybuchowych metodą in situ;
 • prowadzenia działalności określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanej z zakresem zadań departamentu.

Do zadań Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego należą również:

 • obsługa prac Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie oraz Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego;
 • obsługa prac oraz udział w posiedzeniach:
  • Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny,
  • Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny;
 • rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • obsługa Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego;
 • zamieszczanie i aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje , o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;
 • udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, o których mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • koordynowanie spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego;
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych:
  • urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych,
  • wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych;
 • wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jako: 
  • organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności - w odniesieniu do sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego, z wyjątkiem spraw o wykroczenia, 
  • organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku - 
w odniesieniu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, z wyjątkiem spraw 
o wykroczenia oraz spraw dotyczących kar pieniężnych;
 • wykonywanie czynności związanych z nadawaniem materiałom wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz prowadzeniem rejestru tych materiałów wybuchowych, w sposób określony w art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 262, poz. 2616);
 • rozpatrywanie wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu;
 • współpraca z Punktem Kontaktowym do spraw Produktów w Ministerstwie Rozwoju;
 • prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • rozpatrywanie spraw wynikających ze skarg, wniosków, petycji, interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań departamentu.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00