do góry

Gabinet Prezesa

Dyrektor: Dagmara Machalica

 • Sekretariat: 32 736 17 57
 • Faks: 32 251 31 96,  32 251 48 84
 • e-mail: gp[at]wug.gov.pl

Do zadań Gabinetu Prezesa należą:

 • obsługa organizacyjna wykonywania zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego;
 • koordynowanie pracy sekretariatów Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego;
 • koordynowanie sporządzania przez komórki Wyższego Urzędu Górniczego:
  • programów,
  • planów pracy oraz sprawozdań z ich wykonania, w trybie określonym w zarządzeniu nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 65), a także innych sprawozdań,
  • materiałów informacyjnych;
 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;
 • przygotowywanie w formie dokumentu elektronicznego, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139), projektów aktów prawnych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;
 • ewidencjonowanie i ogłaszanie aktów prawnych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, prowadzenie rejestru obowiązujących aktów prawnych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, prowadzenie zbioru Dzienników Urzędowych Wyższego Urzędu Górniczego;
 • realizacja obowiązku ogłaszania tekstów jednolitych aktów normatywnych, określonego w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w odniesieniu do aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wyższego Urzędu Górniczego;
 • prowadzenie spraw dotyczących Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie;
 • redagowanie, w zakresie określonym w zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 37), wydawanie, rozpowszechnianie oraz przechowywanie miesięcznika;
 • koordynowanie udziału komórek Wyższego Urzędu Górniczego w prowadzeniu działalności wydawniczej mającej na celu promocję bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, w szczególności przez:
  • opracowywanie planów wydawniczych oraz obsługę organizacyjną realizacji tych planów,
  • przygotowywanie do publikacji materiałów promujących bezpieczeństwo i higienę pracy w górnictwie, w tym rocznej „Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną”;
 • przygotowywanie narad i konferencji;
 • koordynowanie udziału pracowników urzędów górniczych w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów Komisji Europejskiej w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej;
 • współpraca z biurem TAIEX;
 • prowadzenie obsługi merytorycznej i organizacyjnej podróży służbowych poza granicami kraju pracowników urzędów górniczych, w sposób określony w zarządzeniu nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju (Dz. Urz. WUG z 2016 r. poz. 69);
 • koordynowanie współpracy z zagranicznymi organami nadzoru górniczego oraz instytucjami zajmującymi się problematyką górniczą;
 • organizowanie pobytu i obsługa wizyt delegacji zagranicznych;
 • planowanie i realizowanie części budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w zakresie dotyczącym współpracy z zagranicą;
 • monitorowanie realizacji strategii działania urzędów górniczych, w trybie określonym w zarządzeniu nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych; 
 • redagowanie rocznego „Sprawozdania z działalności urzędów górniczych”;
 • obsługa kancelaryjno-biurowa Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego, Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego, Rzecznika Prasowego Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz radców i doradców Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;
 • prowadzenie ewidencji dodatkowego zatrudnienia dyrektorów oraz zastępców dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także podejmowania zajęć zarobkowych przez osoby zajmujące te stanowiska;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych w art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego;
 • koordynowanie spraw związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego;
 • koordynowanie spraw związanych z redagowaniem strony internetowej Wyższego Urzędu Górniczego oraz extranetu urzędów górniczych;
 • obsługa strony internetowej Wyższego Urzędu Górniczego, Biuletynu Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego oraz extranetu urzędów górniczych;
 • załatwianie spraw związanych z zakupem kalendarzy dla urzędów górniczych;
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Izby Tradycji Nadzoru Górniczego.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00