do góry

Statut

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu

Na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyższemu Urzędowi Górniczemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§ 1. Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej „Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „Prezesem”

§ 2. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa;
2) Departament Prawny;
3) Departament Górnictwa;
4) Departament Warunków Pracy i Szkolenia;
5) Departament Energomechaniczny;
6) Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;
7) Biuro Budżetowo-Finansowe;

8) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

9) Biuro Komunikacji Społecznej;
10) Biuro — Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

2.  W skład urzędu wchodzą ponadto:

1) Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia;
2) Samodzielny Wydział Informatyzacji;
3) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
4) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli;
5) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.

3. Zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów i samodzielnych stanowisk oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu, nadawany przez Prezesa.

4. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami oraz samodzielnymi stanowiskami rozstrzyga Prezes.

5. Prezes może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów lub samodzielnych stanowisk określając ich nazwę, skład, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 3. 1. §  Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00