do góry

Statut

ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu

Na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyższemu Urzędowi Górniczemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 53 Ministra Środowiska z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3, poz. 50).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.


Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2014 r.

STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§ 1. Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej „Urzędem”, zapewnia obsługę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „Prezesem”, działając pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko:
1) Gabinet Prezesa;
2) Departament Prawny;
3) Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego;
4) Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa;
5) Departament Energomechaniczny;
6) Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;
7) Biuro Dyrektora Generalnego;
8) Biuro Budżetowo-Finansowe;
9) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
10) Samodzielny Wydział - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;
11) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.

2. Zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska, zwanych dalej „komórkami”, oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu, nadany przez Prezesa.

3. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami rozstrzyga Prezes.

4. Prezes może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań komórek, określając ich nazwę, skład, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 3. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu, osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz osoby zajmującej samodzielne stanowisko.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00