do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/o_nas/wiadomosci_wug/Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-w-gornictwie-za-2019-rok/idn:3494
Drukuj grafikę : tak / nie

Wiadomości WUG

Raport o stanie bezpieczeństwa w górnictwie za 2019 rok

19 Maja 2020

Na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego, w zakładce „BHP w górnictwie” zamieszczone zostało  opracowanie pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2019 roku”.

Jest to corocznie opracowywana publikacja WUG, która zawiera, między innymi, najważniejsze informacje o zagrożeniach występujących w zakładach wydobywających kopaliny, trendach wypadkowych, chorobach zawodowych górników, zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, a także o działaniach prewencyjnych  i represyjnych nadzoru górniczego oraz przyjętych priorytetach na rok 2020. 

Ważnym celem opublikowanego dokumentu jest możliwość wykorzystania go przez zainteresowane strony do wypracowania lepszych standardów bezpieczeństwa w polskim górnictwie.

Dokument ten został przesłany m.in. ministrom odpowiedzialnym za politykę państwa w zakresie racjonalnego i bezpiecznego wydobywania kopalin, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB, Głównemu Inspektorowi Pracy oraz Przewodniczącemu Rady Ochrony Pracy.

wszystkie wiadomości