Strona główna/O nas/OUG i SUG/Zadania Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Zadania Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Specjalistyczny Urząd Górniczy (SUG) jest specjalistycznym urzędem górniczym o właściwości miejscowej obejmującej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. SUG wykonuje zadania wymienione w przepisach określających kompetencje dyrektora SUG, działając pod bezpośrednim kierownictwem tego dyrektora.

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji właściwym rzeczowo w sprawach podziemnych zakładów górniczych w odniesieniu do: 

 • górniczych wyciągów szybowych; 
 • urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • szybów i szybików wraz z wyposażeniem;
 • centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi;
 • stacji wentylatorów głównych;
 • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających powyżej wymienione obiekty, maszyny i urządzenia.

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pierwszej instancji właściwym w sprawach podziemnych zakładów górniczych w odniesieniu do:

  • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
  • szybowych wież wyciągowych;
  • budynków nadszybi;
  • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
  • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
  • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
  • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających:
   • górnicze wyciągi szybowe, 
   • urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
   • szyby i szybiki wraz z wyposażeniem,
   • centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
   • stacje wentylatorów głównych.
   •  

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym zostały przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu.

do góry