do góry
Strona główna / O nas / WUG / Cele i zadania / Ustawowe zadania

Ustawowe zadania

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 • bezpieczeństwa pożarowego; 

 • ratownictwa górniczego;

 • gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania; 

 • ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków określonych w przepisach odrębnych od ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) lub na ich podstawie; 

 • zapobiegania szkodom; 

 • budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wykonują zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji oraz wykonuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego jako organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla.

 

Nadzorem i kontrolą są objęte następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy prowadzący ruch podziemnych zakładów górniczych wydobywających m.in. węgiel kamienny, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, sól, surowce mineralne;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających m.in. węgiel brunatny, surowce skalne, siarkę;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch zakładów górniczych wydobywających otworami wiertniczymi m.in. ropę naftową, gaz ziemny, sól, siarkę, solanki, wody lecznicze i termalne;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch zakładów górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch zakładów górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów;
 • przedsiębiorcy prowadzący ruch zakładów górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla;
 • podmioty prowadzące ruch zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, tj. działalność w zakresie:
  • budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych,
  • robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone tą ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych,
  • robót podziemnych prowadzonych w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa,
  • drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej,
  • likwidacji powyżej wymienionych obiektów, urządzeń oraz instalacji;
 • przedsiębiorcy oraz inne podmioty prowadzące ruch zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, tj. roboty geologiczne służące poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin oraz poszukiwaniu i rozpoznawaniu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także roboty geologiczne służące innym celom wykonywane z użyciem środków strzałowych albo wykonywane na głębokości większej niż 100 m albo wykonywane na obszarze górniczym utworzonym w celu wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą otworów wiertniczych;
 • podmioty wykonujące w zakresie swej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładów górniczych lub zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
 • podmioty zawodowo trudniące się wykonywaniem czynności ratownictwa górniczego;
 • jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową wobec osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.
 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Wyższym Urzędzie Górniczym zostały przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00