do góry
Strona główna / Wydawnictwa WUG / "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

04/2017 - okładka

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Numer 04/2017

Joanna KULCZYCKA, Agnieszka NOWACZEK, Herbert WIRTH, Rafał SZKOP

Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionów

Przemysł wydobywczy to jeden z nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Atrakcyjność inwestycji ma ogromne znaczenie dla rozwoju postępu technicznego i technologicznego branży górniczej. Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród różnych grup odbiorców (przedsiębiorcy, administracja, nauka, NGO) w zakresie oceny barier i korzyści decydujących o rozwoju inwestycji górniczych. Wynika z nich, iż dużym atutem inwestycyjnym dla polskiego sektora wydobywczego są dobre warunki technologiczne oraz infrastruktura, a także wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra pracownicza, oraz możliwość wykorzystania dotacji z funduszy UE. Natomiast bariery to przed wszystkim podatki i procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnej w procesie inwestycyjnym oraz zmieniające się przepisy prawne.


Marzena RABIASZ, Ewelina SKOTNICKA

Nadzór górniczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Artykuł przedstawia organizację nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie USA. Omawia podstawy prawne funkcjonowania nadzoru górniczego, organizację i sposób przeprowadzania kontroli oraz stosowane środki represji. W artykule przywołano statystyki dotyczące wypadkowości w górnictwie USA, wysokość nakładanych kar pieniężnych oraz najczęściej popełniane wykroczenia w zakładach górniczych.


Ireneusz BAIC, Zbigniew KUBICA, Jacek DOPIERAŁA

Badania demonstratora modułowej kapsuły ratunkowej dla kopalni węgla kamiennego (Komunikat)

Ewakuacja z miejsca wypadku, zwłaszcza w kopalniach węgla kamiennego, jest jednym z najbardziej krytycznych momentów akcji ratunkowych. Stan wyrobisk górniczych, znaczna odległość od szybów, długie korytarze, zapylenie, wysoka temperatura oraz występujące dodatkowe utrudnienia uniemożliwiają szybki transport rannych. Przenoszenie ich w niekorzystnych warunkach bez specjalnych zabezpieczeń naraża ich na dodatkowe urazy i zmniejsza ich szanse na powrót do zdrowia. Mając powyższe na uwadze, opracowano założenia funkcjonalne i techniczne w oparciu, o które zbudowano „Demonstrator Technologii” modułowej kapsuły ratunkowej. W referacie zaprezentowano poszczególne elementy „Demonstratora Technologii” oraz ocenę ich funkcjonalności w wyniku badań symulacyjnych przeprowadzonych na terenie kopalni węgla kamiennego.


Wojciech NAPIERAŁA, Tomasz DUDA

Ochrona obiektów budowlanych w planowaniu eksploatacji węgla kamiennego pod terenem zurbanizowanym

Artykuł porusza problemy planowania i prowadzenia eksploatacji górniczej pod terenami miast. Omawia kolejność działań w zakresie ochrony powierzchni oraz udział organów nadzoru górniczego w procesie planowania eksploatacji górniczej w zakresie ochrony powierzchni. Przedstawia sposób nadzoru i zabezpieczenia obiektów budowlanych objętych wpływami eksploatacji na przykładzie kościoła p.w. Św. Krzyża w dzielnicy Miechowice oraz zwartej zabudowy wielorodzinnej w dzielnicy Karb miasta Bytomia.


Zygmunt KRAKOWCZYK, Jerzy GRYCMAN, Joachim KŁOS

Wody mineralne, siarka oraz złoża gipsu i wapienia na dawnym obszarze górniczym kopalni „Anna”


Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00