Strona główna/Wydawnictwa WUG/"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"
02/2024 - okładka

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Numer 02/2024

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Michał PRYSAK

Z uwagi na długi czas istnienia i użytkowania szybów górniczych, niejednokrotnie obserwuje się uszkodzenia ich obudowy mogące prowadzić do utraty jej stateczności, a nawet do zawalenia się samego szybu. Aby temu zapobiegać niezbędne jest prowadzenie ich kontroli, bieżących - przez przedsiębiorców, oraz okresowych - przez rzeczoznawców. Przepisy górnicze obligują też organy nadzoru górniczego do nadzoru i oceny stanu technicznego szybów. Od 19 października 2022 r. organem nadzoru górniczego właściwym w tym zakresie jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym, przysługują mu środki nadzoru prewencyjnego oraz weryfikacyjnego mające doprowadzić do zgodnego z prawem wykonywania działalności górniczej. Środki prewencyjne to m.in. możliwość badania prawidłowości stosowanych rozwiązań oraz dokonywania pomiarów służących ocenie stanu bezpieczeństwa, lub nakazania przedsiębiorcy sprawdzenie takiej prawidłowości lub dokonanie takich pomiarów. Do środków weryfikacyjnych należą natomiast m.in.: wydanie nakazu usunięcia nieprawidłowością lub wstrzymania w całości lub w części ruchu zakładu lub jego urządzeń.

Magdalena ADAMCZYK-FRYSTACKA, Robert GĄSIOR, Janusz SMOLIŁO, Anna LUBOSZ, Łukasz NIESPOREK

Obsługą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych zajmują się pracownicy o kwalifikacjach określonych w stosownych przepisach. Pomimo tego, a także podejmowanych środków technicznych i poprawy organizacji pracy, przy urządzeniach elektrycznych dochodzi do wypadków związanych z działaniem na człowieka prądu elektrycznego: bezpośrednim (porażenie prądem) lub pośrednim (poparzenie łukiem elektrycznym). Urazy gałek ocznych stanowią niewielki odsetek wypadków w zakładach górniczych. Mają jednak bezpośredni wpływ na funkcjonowanie poszkodowanych w życiu zawodowym i prywatnym. W artykule przedstawiono niektóre przyczyny wypadków poparzenia łukiem elektrycznym, konsekwencje jego oddziaływania na narząd wzroku oraz środki organizacyjne podjęte w SRK S.A. dla ich eliminacji w przyszłości.

Mirosław JAŚNIOK, Jerzy TOBYS

W artykule przedstawiono wyniki badania wybranej wielowarstwowej liny nośnej z wypełnieniem polimerowym po odłożeniu, eksploatowanej wcześniej w silnie korozyjnym środowisku szybowym. Obejmowały one badania: wizualne i magnetyczne na stanowisku pomiarowym, a następnie badania wizualne i wytrzymałościowe wybranych próbek liny w stanie rozplecionym.

Od nauki zawodu do mistrzostwa
Dagmara SOLATYCKA

Górnicze dziedzictwo wyszło na ulice, czyli przegląd małej architektury
Jacek BIELENIN

Kathleen Rice - pierwsza kanadyjska poszukiwaczka „podziemnych skarbów”
Anna SWINIARSKA-TADLA

do góry