Strona główna/Wydawnictwa WUG/"Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"
09/2021 - okładka

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Numer 09/2021

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Piotr KOZIOŁ

Zapewnienie stronom postępowań administracyjnych czynnego w nich udziału ma istotne znaczenie dla ochrony ich praw, dając możliwość wpływu na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego i stosowanie norm prawa materialnego oraz procesowego. Naruszenie tej zasady stanowi o istotnej wadliwości postępowania i wydanych w jego wyniku aktów administracyjnych. Odstąpienie od niej możliwe jest jedynie na podstawie przepisów szczególnych ze względu na ważny interes publiczny. Śmierć osoby fizycznej oraz brak wiedzy o miejscu pobytu strony nakłada na organy prowadzące postępowania obowiązki służące ustaleniu następców prawnych osób zmarłych i zapewnieniu reprezentacji osób nieobecnych. Ich realizacja wymaga współdziałania z innymi organami i podmiotami - krajowymi lub zagranicznymi. Kluczowym aspektem jest pozyskiwanie informacji i dokumentów, które natrafia jednak na przeszkody wynikające z braku prostych procedur dostępu do zasobów informacyjnych i z barier językowych. Istotnym ułatwieniem są tworzone w państwach UE elektroniczne rejestry publiczne, umożliwiające szybką i prostą wymianę informacji i dokumentów. Bezpośredni dostęp do nich wymaga jednak stworzenia szczegółowych mechanizmów współpracy administracyjnej. Obowiązujące przepisy mogą nastręczać trudności interpretacyjnych, narażając organy na zarzut przewlekłości/bezczynności albo niezapewnienia następcom prawnym osób zmarłych lub osobom nieobecnym właściwej reprezentacji. Istotne ułatwienie dla prowadzonych postępowań stanowią przepisy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem oraz regulujące kwestie reprezentacji osób zmarłych i nieznanych z miejsca pobytu w sposób szczególny.

Robert BRYJA, Zbigniew WOŹNY

W artykule przedstawiono poparte przykładem zastosowania mobilnego wozu wielofunkcyjnego MWW-ROBOKOP, wykorzystywanego przy drążeniu i utrzymaniu podziemnych wyrobisk górniczych. Pokazano też wielofunkcyjność maszyny wynikającą z zastosowania wymiennego osprzętu pozwalającego na wykonywanie prac pomocniczych związanych z transportem materiałów, wydobyciem i odstawą urobku, przebudową tras kolejek podwieszanych oraz zabudową łuków obudowy. Zaprezentowano efekty wdrożenia urządzenia w rzeczywistych warunkach pracy, ze wskazaniem zalet nowo powstałego rozwiązania technicznego.

Kopalnie na wyspach
Anna SWINIARSKA-TADLA

Kopalniane dyspozytornie - ponad 70 lat historii
Stefan GIERLOTKA

Radlinioki ciągle w biegu
Leszek SOBIERAJ

do góry