Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ze względu na bardzo dużą ilość podstron serwisu WWW Wyższego Urzędu Górniczego i zamieszczanie w nim informacji od roku 2002, część podstron serwisu, opublikowana przed 23 września 2018 roku, może nie być całkowicie dostępna, zgodnie z art.3 ust.2 pkt 3) w/w ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Jednakże na prośbę interesanta, WUG dostosuje zgłaszaną stronę, ze względu na ciągłą chęć do uzyskania maksymalnej zgodności ze standardem WCAG 2.1

Data sporządzenia deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Prosimy jednak o uwzględnienie, że prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających poszczególnymi podstronami. Dlatego prosimy o poinformowanie nas w przypadu zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo można użyć następujących skrótów:

  • Przejdź do treści strony : ALT i 1
  • Mapa witryny : ALT i 2
  • Funkcje dostępności : ALT i 3
  • Wyszukiwarka : ALT i 4

Informacje dla niepełnosprawnych

Wszelkie informacje dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami dostępne są na stronie:
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055, Katowice
Osobą kontaktową jest Pan Paweł Szczechla
e-mail: dostepna(at)wug.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 736 18 56.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Kompleks budynków Wyższego Urzędu Górniczego obejmuje dwa sąsiadujące budynki.
Budynek główny urzędu znajdujący się przy ul. Poniatowskiego 31 oraz budynek pomocniczy, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie, przy ul. Poniatowskiego 29.
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się (po wcześniejszym umówieniu terminu z właściwą komórką organizacyjną WUG), w budynku przy ul. Poniatowskiego 29.

Budynek przy ul. Poniatowskiego 29 posiada dwa wejścia.
Wejście bezpośrednio od strony ulicy Poniatowskiego odbywa się wyłącznie po schodach.
Wejście od strony dziedzińca WUG, wyposażone jest w platformę schodową.
Obsługa platformy oraz ewentualne zapewnienie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, jest realizowane przez pracowników wcześniej ustalających termin wizyty.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych dostępna na tym samym poziomie, na którym przyjmowane są osoby niepełnosprawne ruchowo.

Budynek główny urzędu przy ul. Poniatowskiego 31.
Wejście do budynku przy ul. Poniatowskiego 31 możliwe jest wyłącznie po schodach od strony ul. Poniatowskiego.
Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Wejście do budynku jest niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
Przed schodami wejściowymi oraz bezpośrednio przed drzwiami do budynku zamontowane są pola uwagi.

W budynku brak jest pochylni, platform schodowych, wind i podjazdów.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).
Przed wejściem zamontowane zostało urządzenie do nawigacji współpracujące z aplikacją YourWay, przekazujące głosowo lub tekstowo informacje o urzędzie.
W budynku zamontowano kody QR informujące o rozkładzie najważniejszych pomieszczeń.
Na klatce schodowej oraz parterze budynku zastosowano oznaczenia kontrastowe.
W urzędzie można skorzystać z pokoju cichej obsługi.
Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne.

Do obu budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy wejściu do obu budynków oraz w najbliższym otoczeniu, brak jest stałych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Na dziedzińcu wewnętrznym znajduje się jedno miejsce parkingowe, oznakowane jako miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Wjazd na dziedziniec możliwy jest po kontakcie z posterunkiem ochrony. 

 

Archiwum Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (budynek A),
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach (budynek B),
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach - Departament Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych (budynek B),
ul. Obroki 87, 40-833 Katowice

Do budynków A i B prowadzi jedno wspólne wejście dla gości, z poziomu gruntu, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwane.

Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejściowych, dalsze przejście jest zabezpieczone drzwiami.

Archiwum Wyższego Urzędu Górniczego zlokalizowane jest w budynku A. Do pomieszczeń archiwum prowadzi pochylnia umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach.
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach znajduje się na pierwszym, drugim oraz czwartym piętrze budynku B, sekretariat Urzędu zlokalizowano na drugim piętrze.
Departament Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych (komórka organizacyjna w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach) znajduje się na trzecim piętrze budynku B, sekretariat Departamentu zlokalizowano na trzecim piętrze.

Budynek B wyposażony jest w windę obsługującą wszystkie poziomy.
Winda jest przystosowana do wjazdu wózków inwalidzkich, posiada przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, oraz moduł komunikacji głosowej.

Korytarze budynku B dzielone są drzwiami z samozamykaczami.
Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).
Przed wejściem zamontowane zostało urządzenie do nawigacji współpracujące z aplikacją YourWay, przekazujące głosowo lub tekstowo informacje o urzędzie.
W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe.
Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne.

Budynek A posiada dodatkowo dwa wyjścia ewakuacyjne, po schodach, bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych, a budynek B dodatkowo jedno wyjście ewakuacyjne na poziom terenu.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku,
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk

Do budynku biurowego prowadzą dwa wejścia.
Wejście główne wprost z parkingu od ul. Białej oraz drugie od ul. Zawiszy.

Wejście główne posiada schody bez udogodnień dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się.
Drugie wejście od ul.Zawiszy posiada podjazd dla niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w dwie windy obsługujące wszystkie piętra, windy wyposażone są w przyciski z opisem w języku Braill’a.

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku znajduje się na trzecim piętrze. Kancelaria znajduje się na prawo od wejścia do Urzędu.

Budynek nie posiada toalet z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu od ul. Zawiszy znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).
Przed wejściem zamontowane zostało urządzenie do nawigacji współpracujące z aplikacją  YourWay, przekazujące głosowo lub tekstowo informacje o urzędzie.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Budynek biurowy posiada siedem wejść: dwa wejścia wejścia od ulicy Wrzosowej (strona północna), cztery od strony parkingu (strona południowa), oraz jedno od strony zachodniej.
Wszystkie wejścia są z poziomu gruntu.
Przy wejściach głównych zainstalowane są systemy przywoławcze dla osób niepełnosprawnych.
Wejście główne posiada drzwi  automatyczne.

Budynek wyposażony jest w ogólnodostępne windy wyposażone w przyciski z oznaczeniem w języku Braill’a.

Urząd znajduje się na drugim piętrze w skrzydle wschodnim budynku.
Kancelaria znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych do Urzędu.

Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

Schody na klatkach schodowych są oznaczone kontrastowo.

Na parkingu wydzielone są miejsca dla niepełnosprawnych.

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie,
ul. Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków

Wejście do budynku biurowego w którym mieści się Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie, możliwe jest trzema utwardzonymi wejściami po jednostopniowych podestach betonowych. Przy dwóch wejściach brak jest pochylni, podestów oraz platform przyschodowych.

Do drzwi od strony ul. Ignacego Łukasiewicza, prowadzi podjazd przystosowany do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się.
Recepcja budynku dostępna jest po prawej stronie od wejścia po pokonaniu kilku wewnętrznych schodów.
Po lewej stronie od wejścia znajduje się pokój obsługi, do którego prowadzi ścieżka dotykowa.

Pomieszczenia biurowe Urzędu znajdują się na trzecim piętrze budynku.
W budynku brak windy.

W budynku brak jest toalet dla niepełnosprawnych.

W najbliższej okolicy budynku brak jest miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).
Przed wejściem zamontowane zostało urządzenie do nawigacji współpracujące z aplikacją  YourWay, przekazujące głosowo lub tekstowo informacje o urzędzie.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie,
ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno

Do budynku biurowego w którym mieści się siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, prowadzą dwa wejścia (główne i boczne). Dla gości przeznaczone jest wejście główne, które stanowi podest z wkładem antypoślizgowym, wyniesiony ponad poziom gruntu o jeden stopień i wyposażone w drzwi automatyczne. Do wejścia bocznego prowadzą dwa schody i podest. Wejście wyposażone jest w standardowe drzwi. Przy obu wejściach brak podjazdów.

Recepcja budynku znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Szerokości drzwi głównych i drzwi do sali obsługi umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach i z ograniczeniami ruchowymi.

Pomieszczenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie mieszczą się na drugim piętrze.
Osoby z ograniczeniami ruchowymi, które nie mogą wejść po schodach przyjmowane są w sali obsługi na parterze.

Budynek nie posiada windy, pochylni, ani platform przyschodowych umożliwiających poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).
Przed wejściem zamontowane zostało urządzenie do nawigacji współpracujące z aplikacją  YourWay, przekazujące głosowo lub tekstowo informacje o urzędzie.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie,
ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin

 

Do budynku, w którym znajduje się siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ul. Magnoliowej oraz drugie od tyłu budynku.

Pomieszczenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie mieszczą się na drugim piętrze. Do pomieszczeń Urzędu prowadzą zamknięte drzwi wyposażone w domofon oraz systemy przywoławcze dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia wyposażone są w standardowe drzwi. Przy obu wejściach znajdują się podjazdy.

Wejście od ul. Magnoliowej prowadzi po schodach. Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Wejście od tyłu budynku wyposażone w windę. Winda posiada przyciski z oznaczeniem w języku Braill’a. Kancelaria znajduje się po lewej stronie od wejścia

Na dziedzińcu wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, również wzdłuż ulicy Magnoliowej, przy której znajduje się obiekt, wyznaczone są trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).

Do budynku i na wszystkie jego piętra mogą wejść osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu,
ul. Małachowskiego 10, budynek A wejście D, 61-129 Poznań

Do budynku biurowego prowadzą dwa utwardzone wejścia: wejście C i wejście D.
Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia D znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Urząd mieści się na parterze budynku. Kancelaria Urzędu znajduje się po prawej stronie od wejścia do pomieszczeń Urzędu.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się na parkingu wewnętrznym oraz przed posesją na parkingu ogólnodostępnym

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).
Przed wejściem zamontowane zostało urządzenie do nawigacji współpracujące z aplikacją  YourWay, przekazujące głosowo lub tekstowo informacje o urzędzie.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,
ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice

Do budynku urzedu prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Świerklańskiej oraz wejście służbowe od strony parkingu.
Wejście główne wyposażone jest w platformę przyschodową, umożliwiającą osobom na wózkach wjazd na poziom parteru.

Z parteru na pozostałe kondygnacje urzędu prowadzą schody.
Brak jest udogodnień dla osób na wózkach lub mających problemy w poruszaniu się.
Budynek nie posiada windy.

Na parterze budynku zlokalizowana jest kancelaria, biuro administracyjno-księgowe oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie,
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

Do budynku biurowego w którym mieści się siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, prowadzi jedno wejście główne od strony skrzyżowania ulicy Wilczej z ulicą Poznańską.

Wejście do budynku odbywa się z poziomu gruntu i wyposażone jest w drzwi automatyczne. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.

W budynku znajduje się winda. Wchodzący, w drodze do windy, musi pokonać trzy schody, które są barierą, np. dla osoby na wózku inwalidzkim. Brak pochylni, podjazdu oraz platformy przyschodowej.
Istnieje możliwość rozłożenia podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia Urzędu znajdują się na trzecim piętrze budynku.
Do pomieszczeń Urzędu prowadzą zamknięte drzwi wyposażone w domofon.
Kancelaria Urzędu znajduje się po prawej stronie od wejścia do pomieszczeń Urzędu. 

W siedzibie Urzędu brak jest toalet dla niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się w płatnej strefie parkowania przy ul.Poznańskiej.

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,
ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław

Do budynku biurowego w którym mieści się siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu prowadzą 2 wejścia z poziomu gruntu. Wejście główne od ul. Kotlarskiej oraz drugie od ul. Kuźniczej.
Wejście do budynku od strony ul. Kuźniczej nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do Urzędu można wejść tylko od strony ul.Kotlarskiej. Przy wejściu głównym znajdują się schody, które osoby niepełnosprawne mogą pokonać za pomocą platformy schodowej.
Platforma jest obsługiwana przez portiera przebywającego na parterze budynku.

W budynku znajduje się winda dostępna po pokonaniu pierwszego ciągu schodowego.

Pomieszczenia Urzędu znajdują się na drugim piętrze budynku i są dostępne z poziomu klatki schodowej po pokonaniu dwóch stopni.
Istnieje możliwość rozłożenia podjazdu, dla osób poruszających się na wózkach.

Do pomieszczeń Urzędu prowadzą zamknięte drzwi wyposażone w domofon.

Kancelaria znajduje się na lewo od wejścia do pomieszczeń Urzędu.

W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. Wszystkie toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na innych piętrach niż pomieszczenia Urzędu.

Dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się na płatnym ogólnodostępnym parkingu od strony ulicy Kotlarskiej.

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).
Przed wejściem do Urzędu zamontowano znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

do góry