Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Właściciel witryny www.wug.gov.pl

 1. Właścicielem witryny internetowej www.wug.gov.pl (dalej: witryny WUG) jest Wyższy Urząd Górniczy (dalej: WUG).
 2. Treść poszczególnych podstron witryny WUG jest redagowana przez pracowników WUG.

Zastrzeżenia ogólne

 1. Dane, informacje oraz opracowania zamieszczone na witrynie WUG są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych, z wyjątkiem przypadków, w których zamieszczenie określonych treści na tej witrynie jest realizacją obowiązku określonego w przepisach prawa.
 2. Dane, informacje oraz opracowania zamieszczone na witrynie WUG są chronione przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz stanowią własność WUG lub ich autorów.
 3. Korzystanie z witryny WUG jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z tej witryny określonych w niniejszych zastrzeżeniach.

Zastrzeżenia dotyczące korzystania z witryny WUG

 1. Użytkownikowi witryny WUG przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów oraz plików pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Użytkownik witryny WUG przyjmuje do wiadomości, że wszelkie dane, informacje oraz opracowania pobrane z tej witryny, wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet, nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję podmiotów trzecich.
 3. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób danych, informacji oraz opracowań lub ich części zamieszczonych na witrynie WUG w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do innych witryn internetowych, z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z witryny WUG elementów nawet nieobjętych ochroną, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla WUG lub podmiotów hostujących witrynę WUG (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych, informacji oraz opracowań lub ich części zamieszczonych na witrynie WUG, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Do rozpowszechniania oraz wykorzystywania danych, informacji oraz opracowań lub ich części zamieszczonych na witrynie WUG stosuje się przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz ustalenia WUG zamieszczone na podstronie „Ponowne wykorzystywanie” w Biuletynie Informacji Publicznej WUG.
 7. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych na witrynie WUG stanowią własność ich autorów lub podmiotów trzecich. WUG nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 8. Nazwy produktów oraz podmiotów trzecich zamieszczone na witrynie WUG mogą być znakami towarowymi albo nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności WUG

 1. Dane, informacje oraz opracowania zamieszczone na witrynie WUG mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez WUG wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości tej witryny.
 2. Ryzyko z tytułu korzystania z witryny WUG ponosi wyłącznie jej użytkownik.
 3.  WUG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z witryny WUG lub witryn z nią zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji lub wykorzystania danych, informacji oraz opracowań lub ich części dostępnych na witrynie WUG oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych, informacji oraz opracowań lub ich części;
  2) niemożności korzystania z witryny WUG, braku dostępu do niej, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych na tej witrynie;

Obowiązywanie zastrzeżeń

WUG ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych zastrzeżeń w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się od dnia opublikowania treści na witrynie WUG.

do góry