Strona główna/O nas/Nadzór rynku

Nadzór rynku

Nadzór rynku w zakresie wyrobów stosowanych w górnictwie

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest organem wyspecjalizowanym do kontroli spełniania przez wyroby wprowadzone do obrotu wymagań zasadniczych, w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego prowadzi kontrolę spełniania przez wyroby wymagań zasadniczych z urzędu lub na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrolę przeprowadza się u producentów, ich upoważnionych przedstawicieli, importerów, sprzedawców i użytkowników wyrobów podlegających wymaganiom nowego podejścia.

Dyrektywy nowego podejścia odnoszą się do grup wyrobów i określają tzw. zasadnicze wymagania w sposób ogólny.

Szczegółowe specyfikacje techniczne zawarte są w normach zharmonizowanych. Normy zharmonizowane, których numery opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i które zostały przeniesione do zbioru norm krajowych uznaje się za zgodne z odpowiadającymi im wymaganiami zasadniczymi tzw. domniemanie zgodności.

Jedynie wyroby spełniające wymagania zasadnicze mogą zostać wprowadzone na rynek i wprowadzone do użytku.

Ocena zgodności jest obowiązkowa przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub użytkowania po raz pierwszy:

  • w stosunku do wyrobów nowych pochodzących z krajów członkowskich UE;
  • w stosunku do wyrobów zarówno nowych jak i używanych importowanych spoza UE.
do góry