Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/20. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

20. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

2 Listopada 2015

29 października br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej odbyło się 20. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W posiedzeniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Ruda Śląska, zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele Urzędu Miasta Ruda Śląska, Kompanii Węglowej S.A., Zakładu Zagospodarowania Mienia, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, oraz kierownictwo: KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Pokój”, KWK „Bielszowice” i KWK „Wujek”.

Na wstępie omówiono stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu, które dotyczyły:

  • przebudowy ul. Bielszowickiej wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenów przyległych,
  • odwodnienia terenów w rejonie Parku Strzelnica i przebudowy kanalizacji na ul. Basenowej,
  • przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zalewisk i zagrożeń podtopieniem, występujących w rejonie koryta potoku Bielszowickiego, na całej jego długości w granicach administracyjnych Rudy Śląskiej,
  • zakresu prac remontowych, wykonywanych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów.

Zaprezentowano również dane o zakresie eksploatacji dokonanej w okresie II i III kwartału 2015 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2015 r. i w I kwartale 2016 r., wraz z omówieniem realizacji rzeczowo-finansowej planu usuwania szkód górniczych na 2015 r.

Część sprawozdawczą posiedzenia podsumował dyrektor OUG w Gliwicach, który podkreślił znaczenie polityki informacyjnej na rzecz mieszkańców w sprawach oddziaływania na powierzchnię i obiekty wstrząsów wysokoenergetycznych, generowanych w związku z eksploatacją górniczą. Zwrócił uwagę, że kwestie ochrony środowiska i powierzchni terenów górniczych są dla organów nadzoru górniczego najważniejszymi zagadnieniami w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego.

Prezydent Miasta Ruda Śląska bardzo pozytywnie oceniła współpracę z przedsiębiorcami górniczymi oraz wyraziła zadowolenie z zakresu wykonywanych na terenie miasta napraw szkód górniczych. Doceniła również zaangażowanie wszystkich uczestników Zespołu porozumiewawczego w dążeniu do sprawnego rozwiązywania bieżących problemów, związanych z działalnością górniczą pod terenami miasta.

Na zakończenie uczestnicy podjęli decyzję o kontynuacji monitorowania omawianych w trakcie posiedzenia przedsięwzięć.

do góry