Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Mobilny Punkt Medyczny - współpraca Wyższego Urzędu (..)

Mobilny Punkt Medyczny - współpraca Wyższego Urzędu Górniczego z JSW Innowacje S.A.

23 Lipca 2020

W środę, 22 lipca 2020 r. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie Adama Mirka - prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z Jackiem Srokowskim - prezesem JSW Innowacje S.A. Podczas spotkania, które wpisuje się w zainicjowany już wcześniej dialog pomiędzy obiema stronami, na ręce prezesa WUG przekazano opracowaną w JSW Innowacje szczegółową analizę wypadkowości w polskich kopalniach węgla kamiennego w latach 2018-2019. Analiza, przeprowadzona została na podstawie danych źródłowych udostępnionych przez WUG.

Współdziałanie realizowane poprzez wymianę informacji oraz wniosków wynikających z analizy zagrożeń i przyczyn wypadków w górnictwie ma duże znaczenie dla zainicjowanego w JSW Innowacje projektu pn. MPM - Mobilny Punkt Medyczny. Pracę wykonano w celu identyfikacji najczęstszych: przyczyn wypadków, wykonywanych czynności w momencie wystąpienia wypadku, urazów oraz rejonów, w których wystąpiły zdarzenia. Mobilny Punkt Medyczny w postaci kontenerowej konstrukcji zintegrowanej z kolejkami podwieszonymi to innowacyjny projekt w podziemnym górnictwie węgla kamiennego pozwalający na szybkie dotarcie w rejon, w którym nastąpiło zdarzenie wypadkowe, minimalizujący czas potrzebny na udzielenie pomocy lekarskiej oraz zwiększający szansę skutecznej pomocy medycznej, której będzie można udzielić poszkodowanemu bezpośrednio w miejscu wystąpienia wypadku.

Ideą zastosowania MPM jest skuteczne udzielanie pomocy medycznej już na dole kopalni oraz zwiększenie komfortu pracy górników związanego ze świadomością dostępności zabezpieczenia medycznego na miejscu zdarzenia.  MPM będzie stacjonował na jednym z poziomów kopalni z możliwością jego szybkiego przemieszczania do miejsca zdarzenia. Wyposażenie MPM będzie  stanowił niezbędny sprzęt, aparatura i wyroby medyczne - podobne jak w ambulansach ratowniczych. JSW Innowacje rozpoczęła współpracę z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach w celu wykorzystania potencjału naukowego Instytutu przy zaprojektowaniu MPM, a także z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu w celu skorzystania z doświadczeń przy akcjach ratowniczych w zakresie udzielania pomocy medycznej poszkodowanym. Instytut od wielu lat prowadzi badania nad systemami transportu kopalnianego, mając na tym polu spore doświadczenie.

Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy umożliwią właściwy dobór sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Mobilnego Punktu Medycznego oraz optymalizację techniczną urządzenia. Sprzęt wykorzystany w miejscu zdarzenia pozwoli na minimalizację skutków zdrowotnych wypadków oraz - przede wszystkim - na zwiększenie szans ratowania życia poszkodowanych. Identyfikacja miejsc, w których najczęściej dochodziło do wypadków, będzie również jedną z podstaw dla dopracowania dalszych założeń projektowych, w tym uwzględniających gabaryty urządzenia, zasilanie czy sposób transportu.

Z wykonanej analizy wynika, iż najczęstszymi przyczynami ciężkich oraz śmiertelnych wypadków były te o charakterystyce górniczej, takie jak oberwanie skał, zawały wyrobisk lub tąpnięcia, a także nieuważne przemieszczanie się pracownika lub uderzenie go częściami maszyn i urządzeń. Analiza wskazuje, że najczęściej wykonywanymi czynnościami w momencie wystąpienia wypadków górniczych były prace remontowo-konserwacyjne, montaż, demontaż oraz obsługa maszyn i urządzeń, prace ręczne, kontrolne, a także utrzymanie wyrobisk.

Najczęściej występujące urazy przy wypadkach śmiertelnych należały do grupy urazów wewnętrznych, wielonarządowych oraz urazów tułowia, natomiast w przypadku wypadków ciężkich były to urazy nóg, wewnętrze, głowy i tułowia. Wypadki śmiertelne oraz ciężkie zdarzały się najczęściej w przodkach drążonych wyrobisk korytarzowych, ścianach eksploatacyjnych (wraz z rejonami - chodniki przyścianowe), oraz w użytkowanych wyrobiskach korytarzowych. Grupami wyrobisk, w których wypadki zdarzały się najrzadziej były szyby (w tym zręby i podszybia), przodki przebudowy wyrobisk oraz komory.

Współpraca Wyższego Urzędu Górniczego z JSW Innowacje, przy współudziale Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, wpisuje się w ustawowe zadania WUG w zakresie obowiązku inicjowania nowych, probezpiecznych rozwiązań naukowo-technicznych pozwalających ograniczać skutki zaistniałych w górnictwie wypadków związanych z występującymi w kopalniach zagrożeniami naturalnymi i technicznymi.

 

do góry