Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Obrady Polskiego Kongresu Górniczego w Krakowie

Obrady Polskiego Kongresu Górniczego w Krakowie

24 Września 2007

W dniach 19–21 września w Krakowie obradował Polski Kongres Górniczy. Otwarcia obrad dokonał Prezes WUG Piotr Buchwald. Kongres rozpoczął się sesją plenarną zatytułowaną „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – rola tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości”, której obrady toczyły się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszej części sesji wystąpili Mariusz-Orion Jędrysek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju oraz Marcin Korolec – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Prezes WUG Piotr Buchwald wygłosił referat pt. „Polskie górnictwo w I dekadzie XXI wieku– wyzwania i zagrożenia”. Kolejne wystąpienia plenarne dotyczyły m.in. znaczenia tradycyjnych nośników energii dla polityki energetycznej Unii Europejskiej, nowych wyzwań dla nauki górniczej, roli węgla kamiennego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, konsolidacji podmiotów sektora energetycznego, znaczenia gazu ziemnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Również 19 września br. odbył się briefing, w trakcie którego Prezes WUG Piotr Buchwald przedstawił stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i działania podejmowane na rzecz jego poprawy. Główne tezy wystąpienia Prezesa WUG zostały zilustrowane w prezentacji przedstawionej przez Wiceprezesa WUG Piotra Litwę. Dokonano analizy wskaźników bezpieczeństwa pracy oraz kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców górniczych na cele bhp. Piotr Buchwald zwrócił uwagę na niewystarczającą skalę robót służących udostępnianiu złóż oraz niekorzystne dane dotyczące inwestowania w nowoczesny sprzęt i urządzenia w polskim górnictwie węglowym.

Głos zabrali również Rektor AGH Antoni Tajduś, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Krystian Probierz oraz Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Przedstawiciele nauki zwracali uwagę m. in. na kwestie właściwego kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej kopalń oraz koordynacji przedsięwzięć naukowo-badawczych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

W kolejnych dwóch dniach obrady kongresu toczyły się w XIV sesjach tematycznych, na które przedstawiciele WUG przygotowali w sumie 7 referatów. Materiały sesji I – „Technika Strzelnicza” i sesji VII – „Bezpieczeństwo pracy w górnictwie” ukazały się we wrześniowym numerze  miesięcznika WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”.

W sumie w obradach kongresu wzięło udział ponad 1000 uczestników reprezentujących różne branże związane z przemysłem wydobywczym.

do góry