Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

16 Maja 2019

W czwartek, 16 maja br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie odbyło się 47 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: nowo wybrany Wójt Gminy Gierałtowice oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach, Nadleśnictwa Rybnik, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Budryk”, „Sośnica” i „Makoszowy".

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji siedmiu uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu.

Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informacje:

  • o stanie robót hydrotechnicznych na potoku Gierałtowickim,
  • o zabezpieczeniu przed podtopieniem rejonu ulic: Ofiar Obozów Hitlerowskich, Obrońców Granicy i Topolowej w Gierałtowicach.

Kopalnia „Sośnica” przedstawiła stan realizacji trzech uchwał, związanych z robotami realizowanymi na terenie sołectwa Przyszowice. Dotyczyły one:

  •  zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Fornalskiej i rzeką Kłodnicą, co ma związek z budową zbiornika Sośnica I,
  • stanu realizacji robót związanych z likwidacją zalewiska Wn 24,
  • regulacji rowu A na odcinku od nasypu PKP do ulicy Wodnej.

Z kolei kopalnia „Makoszowy” poinformowała o:

  • zakończeniu robót związanych z podwyższeniem i uszczelnieniem obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego,
  • stanie robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie przez kopalnie „Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica” i „Budryk”, zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2018 r. i w I kwartale 2019 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale br., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

KWK „Makoszowy” przedstawiła aktualny stan likwidacji zakładu górniczego i zamierzenia w tym zakresie oraz realizację napraw szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice.

Ponadto czynne kopalnie złożyły informacje o wpływie dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej na kanalizację sanitarną gminy Gierałtowice. Przedstawiciele kopalń podkreślili, że posiadają środki finansowe na usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadziły i nadal prowadzić będą kopalnie: „Sośnica”, „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”.

Następnie Wójt Gminy Gierałtowice przedstawił spostrzeżenia dotyczące realizacji usuwania szkód górniczych na terenie gminy. Zaapelował również do przedstawicieli KWK „Sośnica” o opracowanie koncepcji regulacji rowu A na odcinku od ul. Granicznej do nasypu PKP w Przyszowicach, gdzie wskutek eksploatacji górniczej, tworzą się na terenach rolniczych bezodpływowe niecki.

Podczas kończącej spotkanie dyskusji poruszono m.in. problematykę zalewisk, powstałych wskutek ostatnich opadów deszczu, w rejonie ulic: Południowej, Cichej i Fornalskiej oraz na wschód od potoku Chudowskiego i na południe od rzeki Kłodnicy. Podniesiono również kwestię wypłat odszkodowań za straty w uprawach rolnych, realizowanych zwłaszcza przez KWK „Sośnica”. Ustalono, że w celu uniknięcia nieporozumień pomiędzy mieszkańcami Gminy a Polską Grupą Górniczą S.A. KWK „Sośnica”, w kontekście składania wniosków oraz wypłat odszkodowań za straty w uprawach rolnych, niezbędna jest współpraca między kopalnią, Wójtem Gminy Gierałtowice oraz mieszkańcami Gminy.

Kolejne, 48 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice, odbędzie się 14 listopada br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w  Ornontowicach.

do góry