Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

2 Maja 2016

28 kwietnia br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej odbyło się 21. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Ruda Śląska, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach, Zakładu Zagospodarowania Mienia w Tychach, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej i kierownictwo: KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Pokój”, KWK „Bielszowice” i KWK „Wujek”.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu, które dotyczyły:

  • przebudowy ul. Bielszowickiej wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenów przyległych,
  • odwodnienia terenów w rejonie Parku Strzelnica i przebudowy kanalizacji na ul. Basenowej,
  • przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zalewisk i zagrożeń podtopieniem, występujących w rejonie koryta potoku Bielszowickiego, na całej jego długości w granicach administracyjnych Rudy Śląskiej,
  • zakresu prac remontowych, wykonywanych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów.

Następnie zaprezentowano dane o zakresie eksploatacji dokonanej w okresie IV kwartału 2015 r. i I kwartału 2016 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2016 r. Omówiono również realizację rzeczowo-finansową planu usuwania szkód górniczych w 2015 r. i plany w tym zakresie na 2016 r. Z przedstawionych informacji wynikało, że na likwidację szkód górniczych na terenie Rudy Śląskiej w 2015 r., przedsiębiorcy górniczy i Zakład Zagospodarowania Mienia, wydali blisko 59 mln zł. Podobną kwotę zarezerwowano na usuwanie szkód górniczych w bieżącym roku.

W dalszej części spotkania szczególną uwagę poświęcono kwestiom stanu technicznego wiaduktów w ciągu ul. Orzeszkowej i Kochłowickiej oraz osiedla przy ul. Borówkowej, które podlegają wpływom eksploatacji górniczej. Podkreślono również priorytetowe znaczenie kompleksowego programu regulacji stosunków wodnych, ochrony przeciwpowodziowej i uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni potoku Bielszowickiego, uwzględniającego uwarunkowania wynikające z prowadzonej i projektowanej działalności górniczej na terenie miasta Ruda Śląska.

do góry