Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska skierowane do (..)

Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska skierowane do uzgodnień międzyresortowych

17 Października 2011

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Środowiska, skierował do uzgodnień międzyresortowych:

1) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, w wyrobiskach których do prowadzenia w nich robót stosuje się odpowiednio przepisy ustawy − Prawo geologiczne i górnicze;

2) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego;

3) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych;

4) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej;

5) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

6) projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych;

7) projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

8) projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Nowe wersje projektów, w tym zestawienia opinii zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych, są zamieszczone m.in. na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego (index.php?prawo/postepowania_legislacyjne) oraz będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (http://mos.gov.pl/kategoria/2227_projekty_rozporzadzen/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny). Skan upoważnienia do prowadzenia prac legislacyjnych, udzielonego Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, znajduje się pod adresem: index.php?prawo/upow_leg.

do góry