Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Przewodnictwo Wyższego Urzędu Górniczego w Grupie (..)

Przewodnictwo Wyższego Urzędu Górniczego w Grupie Współpracy Administracyjnej ATEX ADCO

13 Marca 2018

Grupa Współpracy Administracyjnej dla Dyrektywy 2014/34/UE dotyczącej wprowadzania do obrotu urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem działa przy Komisji Europejskiej od 2004 r. tj. od wprowadzenia w życie poprzedniej Dyrektywy nr 94/9/WE dotyczącej tego samego zagadnienia. Funkcjonuje wśród państw członkowskich UE, EEA oraz Republika Turcji i składa się z organów nadzoru rynku prowadzących zagadnienia związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Poszczególne organy nadzoru rynku wymieniają swoje doświadczenia, wyjaśniają niejasności co do stosowania wyrobów, klasyfikacji zagrożonych przestrzeni, jak też opracowują ważne dla Komisji Europejskiej dokumenty, tj. m.in. zmiany i redakcje przewodnika do Dyrektywy oraz zmiany w normach zharmonizowanych. Każde państwo członkowskie ma obowiązek takie organy powołać i jest zobowiązane do współpracy administracyjnej.

Wiodącym organem nadzoru rynku dla tej Dyrektywy w Polsce jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Prace w ramach tej grupy (w skrócie zwanej ATEX ADCO) zostały przez WUG podjęte w 2004 r. w chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jej spotkania odbywają się cyklicznie, zazwyczaj dwa razy w roku, w różnych państwach członkowskich (na terenie państwa przewodniczącego gremium lub w Brukseli). W ramach tej współpracy wypracowano wiele dokumentów wyjaśniających, skierowano wiele pytań z wątpliwościami do KE, jednostek notyfikowanych oraz organizacji normalizacyjnych.

Przez kolejne lata poszczególne państwa członkowskie przejmują przewodnictwo w grupie. Już w 2008 r., wspólnie z Danią, Polska przejęła przewodnictwo, co zaowocowało m.in. spotkaniem grupy w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. Przewodniczenie wiąże się m.in. z takimi obowiązkami jak: zebranie i redakcja dokumentów, zaplanowanie spotkań ATEX ADCO, wypracowanie materiału końcowego – podsumowania z poszczególnych spotkań, przesłanie raportu do KE oraz do głównej Rady w sprawie Dyrektywy tj. Grupy Roboczej WG ATEX bezpośrednio przy KE.

Od wejścia w życie zapisów nowej Dyrektywy 2014/34/UE prace członków są finansowane przez KE w pełnym zakresie dla jednego przedstawiciela z państwa członkowskiego i dwóch z państwa przewodniczącego. Dotyczy to finansowania wyjazdów do innych państw członkowskich, co jest dużym ułatwieniem w działaniu nie obciążającym dodatkowo budżetów poszczególnych instytucji.

Polska delegacja Wyższego Urzędu Górniczego uczestniczyła we wszystkich spotkaniach od 2004 r. i jest oceniana jako kompetentna i fachowa, służąca profesjonalną radą i wsparciem merytorycznym. To m.in. spowodowało, że od kwietnia br. Wyższemu Urzędowi Górniczemu powierzono objęcie przewodnictwa w grupie. Na tym stanowisku WUG będzie reprezentował Mirosław Krzystolik – zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego WUG.

Oznacza to, że przez najbliższe dwa lata prace grupy zostaną bezpośrednio skupione w Wyższym Urzędzie Górniczym. Spotkania planowane są w okresach około półrocznych, po wpłynięciu niezbędnych materiałów od zainteresowanych stron. Lista zadań jest długa, bo znajdują się na niej zarówno sprawy kontynuowane jak i nowe. Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia polskiej delegacji w tym gremium, można mieć nadzieję, że wszystkie zaplanowane działania zakończą się powodzeniem, z którego będą mogli skorzystać także polscy producenci urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wyrobów w wykonaniu przeciwwybuchowym. Promocja polskiej myśli technicznej w obszarze ATEX – jakże ważnym z punktu widzenia przemysłu wydobywczego, petrochemicznego, chemicznego, energetycznego i rolniczego – ma szansę okazać się największym sukcesem tego przewodnictwa.

Mgr inż. Mirosław Krzystolik – zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego w urzędach górniczych jest zatrudniony od 1 stycznia 2004 r. Wcześniej, od 1993 r., pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Śląsk” w Rudzie Śląskiej, gdzie karierę zakończył na stanowisku Głównego Elektryka. Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jeden z organizatorów systemu nadzoru rynku w Polsce w zakresie Dyrektywy ATEX. W spotkaniach ATEX ADCO bierze udział od 2004 r. Jego zainteresowania osobiste i hobby to elektrotechnika, elektronika, motoryzacja. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną. Lubi narciarstwo i wycieczki rowerowe.

do góry