Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Reforma Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku

Reforma Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku

13 Lutego 2020

Już dwukrotnie w tym roku spotkał się Międzyresortowy Zespół ds. Reformy Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku powołany pod egidą Ministerstwa Rozwoju. Członkiem zespołu z ramienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i Ministerstwa Aktywów Państwowych jest w nim Mirosław Krzystolik, zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego WUG.

Prezes WUG jest organem wyspecjalizowanym nadzoru rynku zgodnie z wymogami ustaw o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o systemie oceny zgodności i ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Do zadań Zespołu należą:

- przegląd oraz analiza obowiązujących regulacji prawnych z zakresu nadzoru rynku oraz oceny zgodności, pod kątem potrzeby wzmocnienia efektywności funkcjonujących w Rzeczypospolitej Polskiej systemów oceny zgodności i nadzoru rynku oraz zapewnienia ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;

- wypracowanie modelowych rozwiązań, które powinny być wprowadzone do krajowego systemu nadzoru rynku i oceny zgodności, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia uczciwej konkurencji i spełniania przez wyroby wysokiego poziomu ochrony, z uwzględnieniem interesu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ram prawnych wyznaczonych przez Unię Europejską, a także opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów w tym zakresie.

W roku 2019  rozpoczęły się prace związane z reformą nadzoru rynku nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu i użytku, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011. Nowe rozporządzenie na nowo definiuje zasady nadzoru rynku nad wyrobami w UE i Europejskim Obszarem Gospodarczym, ustanawia nowe wymagania i kryteria oraz wymaga dostosowania prawa polskiego do nowych wymogów.

do góry