Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/System informatyczny wspierający zarządzanie urzędami (..)

System informatyczny wspierający zarządzanie urzędami górniczymi zatwierdzony do realizacji

25 Stycznia 2010

Szef Służby Cywilnej zatwierdził projekt wdrożenia systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w urzędach górniczych, który będzie realizowany w ramach projektu systemowego pn. Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej. Projekt jest prowadzony przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Usprawnienie zarządcze zaproponowane przez Wyższy Urząd Górniczy polega na wdrożeniu systemu informatycznego wspierającego zarządzanie urzędami górniczymi w oparciu o strategiczną kartę wyników (Balanced Scorecard), gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących stanu bhp w górnictwie oraz działalności urzędów górniczych. Usprawnienie obejmuje WUG, 10 okręgowych urzędów górniczych w: Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Warszawie, Wrocławiu oraz w Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. Efektem wdrożenia systemu ma być ułatwienie monitorowania realizacji celów operacyjnych urzędów górniczych oraz usprawnienie procesu zbierania danych statystycznych dotyczących bhp w górnictwie i sporządzania opracowań analitycznych.

Obok propozycji WUG do Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęło w wyznaczonym terminie jeszcze 56 innych wniosków zgłoszonych przez urzędy administracji rządowej, których łączna wartość wynosiła około 11 mln 200 tys. zł.

Ocenę formalną i merytoryczną propozycji przeprowadziło pięciu ekspertów wybranych w publicznym naborze przeprowadzonym przez DSC. Każdy formularz zgłoszeniowy oceniany był przez dwóch różnych ekspertów.

Wstępną selekcję propozycji usprawnień przeznaczonych do realizacji przeprowadził Komitet Sterujący projektu na podstawie ocen przedstawionych przez ekspertów. Członkowie Komitetu zarekomendowali, aby przy dokonywaniu wyboru priorytetowo potraktowane zostały propozycje usprawnień, które:

  • będą wdrażane we współpracy pomiędzy urzędami oraz mają potencjał do późniejszego ich upowszechniania w administracji rządowej,
  • mogą stanowić pilotaż do wdrażania w szerszym zakresie w kolejnych projektach KPRM,
  • złożone zostały przez urzędy, które w mniejszym stopniu zaangażowane były w uczestnictwo w poprzednich projektach KPRM i nie otrzymały w ramach tych projektów istotnego wsparcia,
  • ich zakres przedmiotowy nie pozwala na udzielenie wsparcia w ramach innych projektów prowadzonych lub planowanych do realizacji przez KPRM.

Ostateczny wybór 12 usprawnień przeznaczonych do realizacji (w tym propozycji WUG) został dokonany przez Szefa Służby Cywilnej na podstawie listy propozycji rekomendowanych i listy rezerwowej, wskazanych przez Komitet Sterujący projektu.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w ogłoszeniu o naborze  pula środków przewidzianych na przeprowadzenie pierwszej tury naboru wynosiła 1.700.000 zł. Mając jednakże na uwadze konieczność osiągnięcia rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie dla projektu, Komitet Sterujący zarekomendował Szefowi Służby Cywilnej zwiększenie puli środków przeznaczonych na sfinansowanie usprawnień w pierwszej turze naboru do wysokości umożliwiającej realizację wybranych 12 usprawnień, tj. do ok. 2 mln 600 tys. zł.

do góry